European Atlas of Natural Radiation

European Atlas of Natural Radiation

Ukazała się publikacja pt."European Atlas of Natural Radiation" pod redakcją G.Cinelli M. De Cort, T.Tollefsen wydana przez Office of the European Union. Jest to pierwszy w historii tak szczegółowy europejski atlas promieniowania naturalnego.

Współautorami tej publikacji są pracownicy Instytutu Fizyki Jądrowej PAN: dr Jadwiga Mazur i dr hab. Krzysztof Kozak z Laboratorium Ekspertyz Radiometrycznych IFJ PAN.

Radioaktywność ziemska jest głównie wytwarzana przez rodziny radioaktywne uranu, toru oraz izotop potasu. Celem publikacji jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat naturalnej promieniotwórczości poprzez podanie ogólnych informacji podstawowych i opisanie różnych jej źródeł. Atlas zawiera m.in. zbiór map Europy przedstawiających poziomy naturalnej radioaktywności opracowane przez ponad 80 ekspertów w swojej dziedzinie Stanowi on materiał referencyjny i udostępnia zharmonizowane zbiory danych do wykorzystania zarówno przez społeczność naukową jak i właściwe organy krajowe.

Pełny tekst dostępny jest pod adresem:
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC116795
https://remon.jrc.ec.europa.eu/About/Atlas-of-Natural-Radiation