Badania interdyscyplinarne i stosowane

Po fizykę, także fizykę jądrową, sięgają dziś chemicy, biolodzy, medycy, geolodzy, inżynierowie a nawet ekonomiści. W takich interdyscyplinarnych obszarach nauki prowadzone są badania, zarówno podstawowe jak i stosowane.


I. Interdyscyplinarne aspekty fizyki układów złożonych

Zakład Teorii Systemów Złożonych (NZ44)


II. Badania oddziaływania promieniowania jądrowego z różnymi ośrodkami

Zakład Fizyki Transportu Promieniowania (NZ61)


III. Diagnostyka plazmy wysokotemperaturowej

Zakład Fizyki Transportu Promieniowania (NZ61)


IV. Obrazowanie i zlokalizowana spektroskopia magnetycznego rezonansu w badaniach biomedycznych i materiałowych

Zakład Tomografii Magnetyczno-Rezonansowej (NZ56)


V. Badanie struktury elektronowej materii metodami spektroskopii oraz mikroskopii rentgenowskiej

Zakład Spektroskopii Stosowanej (NZ53)


VI. Multimodalne obrazowanie spektroskopowe układów złożonych wspomagane badaniami biomolekularnymi

Zakład Fizyki Biologicznej i Nanospektroskopii (NZ52)


VII. Radiochemiczne i instrumentalne metody analizy i syntezy sztucznych pierwiastków promieniotwórczych w zastosowaniu do radioekologii, geochemii izotopowej i radiofarmaceutyków

Zakład Fizykochemii Jądrowej (NZ64)
Laboratorium Analiz Promieniotwórczości (NLP)


VIII. Pierwiastki promieniotwórcze w środowisku oraz w organizmie człowieka

Zakład Spektrometrii Mas (NZ65)


IX. Izotopy promieniotwórcze w fizyce środowiska i ochronie radiologicznej

Laboratorium Ekspertyz Radiometrycznych (NLR)


X. Dozymetria luminescencyjna w pomiarach promieniowania jonizującego

Zakład Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii (NZ63)
Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej (NLD)


XI. Wykorzystanie wiązek protonowych do badań w dziedzinie fizyki materiałowej, radiochemii, radiobiologii i fizyki medycznej

Zakład Badań Radiacyjnych i Radioterapii Protonowej (NZ62)
Zakład Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii (NZ63)
Zakład Fizykochemii Jądrowej (NZ64)


XII. Badanie własności mikroukładów biofizycznych

Zakład Badań Mikroukładów Biofizycznych (NZ55)


XIII. Badania translacyjne w dziedzinie fizyki medycznej na potrzeby rozwoju radioterapii protonowej

Centrum Cyklotronowe Bronowice (CCB)


XIV. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nadprzewodnictwa stosowanego

Dział Budowy Aparatury i Infrastruktury Naukowej (DAI)


Realizowane projekty w ramach programu HORYZONT EUROPA

Program: European Atomic Energy Community (‘EC-Euratom’)
Projekt: EUROfusion_IFPiLM_2021
Kontrakt nr: 101052200 (2021-2025)

Program: HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01 Project — PIANOFORTE
Projekt: Partnership for european research in radiation protection and detection of ionising radiation: towards a safer use and improved protection of the environment and human health
Kontrakt nr: 101061037 (2022-2027)

Program: HORIZON-EIC-2021-PATHFINDEROPEN-01 DeLIVERY
Projekt: Long-term Microphysiological Sample Imaging for Evaluation of Polypharmacy in Liver
Kontrakt nr: 101046928 (2022-2026)


Realizowane projekty w ramach programu Fusion for Energy (F4-E)

Program European Union's Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy
Projekt: Development of the Final Design and Prototyping of the Radial Neutron Detector
(2020-2024)
Kontrakt nr: F4E-FPA-327 (PMS-DG): SG07