Projekty naukowe

Aktualności

Konkurs KE

Komisja Europejska ogłosiła konkurs w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie na wymianę pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami – MSCA/RISE: Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange. Propozycje projektów mogą zgłaszać konsorcja składające się z minimum trzech instytucji z trzech różnych krajów. Projekty powinny dotyczyć badań naukowych realizowanych w oparciu o wymianę pracowników naukowych na dowolnym etapie kariery i pracowników technicznych zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu od strony merytorycznej. Pracowników można wysyłać na okres od 1 do 12 miesięcy do partnerów z innego kraju i sektora w Europie (sektor akademicki <=> sektor pozaakademicki), lub pomiędzy krajami znajdującymi się w UE i krajach stowarzyszonych z Programem a krajami tzw. trzecimi.
Zgłoszenia można składać do 2 kwietnia 2019 r.

Dokumentacja konkursowa oraz elektroniczny system składania wniosków znajduje się na portalu Komisji Europejskiej.
Szczegółowy opis działania - MSCA/RISE: Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange


Konkurs NAWA – Promocja Zagraniczna II edycja

NAWA otworzyła nabór projektów w II edycji Programu Promocja Zagraniczna. Nowością w aktualnej edycji Programu jest możliwość finansowania działań związanych z upowszechnianiem wyników badań w skali międzynarodowej (organizacja międzynarodowych konferencji w Polsce prowadzonych w języku obcym oraz finansowanie publikacji recenzowanych artykułów naukowych w prestiżowych zagranicznych czasopismach, które są indeksowane w bazach Scopus lub Web of Science).

Finansowane mogą być w szczególności następujące działania:

  • wypracowanie modelu współpracy z zagranicznymi absolwentami lub realizacja działań, których celem jest rozwój długofalowych relacji z nimi oraz wykorzystanie ich potencjału w budowaniu marki polskiej instytucji itp.;
  • tworzenie, rozwój lub zakup aplikacji, stron www, baz danych lub systemów informatycznych;
  • działania online służące dotarciu z przekazem informacyjno-promocyjnym do grupy docelowej (maturzystów, rodziców, studentów, zagranicznych absolwentów itp.);
  • spotkania, kontakty i działania informacyjno-promocyjne realizowane w różnorodny sposób zarówno w kraju, jak i za granicą (w tym udział w targach, organizacja spotkań, konferencji i zjazdów dla grupy docelowej itp.);
  • działania PR, których celem jest kształtowanie pozytywnego wizerunku polskiej instytucji w oczach kandydatów na studia i osób finansujących ich kształcenie; filmy, multimedia oraz tradycyjne materiały informacyjno-promocyjne;
  • zintegrowane projekty, działania networkingowe i kampanie informacyjno-promocyjne;
  • finansowanie kosztów recenzowanych publikacji naukowych w prestiżowych wydawnictwach zagranicznych indeksowanych w bazach Scopus lub Web of Science;
  • organizowanie w Polsce międzynarodowych konferencji naukowych w celu upowszechniania wyników badań i działalności naukowej (wymogiem dla konferencji jest, aby: 1) językiem konferencji był język obcy i wszystkie wystąpienia prowadzone były w języku obcym, 2) min. 20% składu rady naukowej konferencji stanowili naukowcy z zagranicy, 3) przynajmniej 1/3 prelegentów pochodziła z zagranicznych uczelni lub jednostek naukowych).

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: http://programs.nawa.gov.pl/login do 16 maja 2019 r. do godz. 15:00.

Instytut, jako wnioskodawca, może złożyć nie więcej niż 3 wnioski.
Budżet jednego projektu może wynosić max 100 000 zł, musi obejmować okres od 6-12 miesięcy w przedziale czasowym od 1.10.2019 do 30.09.2020 r.

Szczegóły na stronie NAWA: http://nawa.gov.pl/instytucje/promocja-zagraniczna/ogloszenie


Konkurs NAWA – Polskie Powroty- edycja II

NAWA uruchomiła nabór projektów w II edycji Programu Polskich Powrotów. Celem programu Polskie Powroty jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Program stworzy powracającym naukowcom optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub prac rozwojowych na światowym poziomie. Środki uzyskane w ramach Polskich Powrotów zapewniają wynagrodzenie dla Powracającego Naukowca a także umożliwiają stworzenie grupy projektowej (zespołu badawczego).

Program adresowany jest do polskich naukowców pracujących w zagranicznych instytucjach naukowych, którzy zdobytą poza krajem wiedzę i doświadczenie chcą wykorzystać po powrocie do Polski, rozwijając własną grupę badawczą bądź włączając się w badania prowadzone w już działających zespołach naukowych.

Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony do 7 maja 2019 roku.

Więcej informacji: https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty/ogloszenie


Konkurs NCBiR – Projekty aplikacyjne

Konkurs 1/4.1.4/2019 w ramach IV Osi priorytetowej: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój skierowany jest do konsorcjów, w których skład wchodzi minimum jedna jednostka naukowa oraz minimum jedno przedsiębiorstwo. Liderem konsorcjum może być jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 1 mln zł.

Wsparcie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe.

Wnioski można składać od 4 marca do 30 kwietnia 2019 r. Konkurs jest podzielony na 2 rundy (pierwsza - od 4 marca do 31 marca, druga - od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2019).

Więcej informacji: https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/projekty-aplikacyjne/


Konkurs NCBiR – „Szybka Ścieżka”

Konkurs w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Konkurs skierowany jest m.in. do: konsorcjów naukowo-przemysłowych (składających się z max 3 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo. Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.

Wsparcie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe.

Wnioski można składać od 1 kwietnia 2019 r. do 1 lipca 2019 r.

Więcej informacji: https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-21112019-szybka-sciezka/