Projekty naukowe

Aktualności

Najnowsze oferty grantów na badania i stypendiów zagranicznych dla doktorantów i pracowników naukowych - EURAXESS Polska


Konkurs NCN - MINIATURA 4

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza nabór wniosków na działania naukowe w ramach konkursu MINIATURA 4.

Zgłaszane projekty mogą być realizowane przez osoby, które spełniają następujące warunki:

  • uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem;
  • nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki lub finansowanych w ramach innych konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych;
  • nie są laureatami konkursów Narodowego Centrum Nauki na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora;
  • są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

W ramach konkursu możliwe jest pozyskanie środków na realizację pojedynczego zadania badawczego. Budżet konkursu wynosi 15 mln zł.

Wniosek będzie mógł zakładać realizację jednego spośród następujących działań:

  • badania wstępne,
  • badania pilotażowe,
  • kwerenda,
  • staż naukowy,
  • wyjazd badawczy,
  • wyjazd konsultacyjny.

W ramach wniosku możliwe będzie uzyskanie wsparcia w wysokości od 5 000 zł do 50 000 zł.

Nabór wniosków do konkursu MINIATURA 4 prowadzony jest w sposób ciągły wyłącznie za pośrednictwem systemu elektronicznego ZSUN/OSF.

Termin składania wniosków upływa 30 września 2020 r.

UWAGA – przyjmowanie zgłoszeń może zostać wstrzymane, jeśli łączna wnioskowana kwota przekroczy dwukrotność zaplanowanych środków.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie NCN.