Projekty naukowe

Aktualności

Konkurs NAWA – Program im. Bekkera - edycja II

NAWA ogłosiła nabór wniosków w Programie im. Prof. Mieczysława Bekkera, którego celem jest zwiększenie mobilności międzynarodowej naukowców. O przyznanie stypendium w ramach Programu mogą ubiegać się naukowcy posiadający co najmniej stopień doktora. Wyjazdy pozwolą im na pobyt w uznanych ośrodkach naukowych, realizację projektów wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy i nawiązanie długofalowych relacji z zagranicznymi zespołami naukowymi.

W ramach Programu uprawnione są wyjazdy, których celem jest:

 • prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
 • pozyskanie materiałów do pracy naukowej;
 • odbycie stażu naukowego.

Program otwarty jest dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Nie wprowadza się także ograniczeń co do krajów, w których zlokalizowane są ośrodki goszczące.

Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony w terminie do 18 czerwca 2019 roku do godz. 15:00.

Szczegółowe informacje o programie są dostępne na stronie NAWA:
https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera/ogloszenie


NAWA - Wymiana bilateralna

NAWA prowadzi nabór wniosków w ramach wymiany bilateralnej na lata 2020-2021. Nabór ma na celu wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uczonych z krajów partnerskich, takich jak: Czechy, Francja (POLONIUM), Niemcy (DAAD).

Szczegóły dostępne są na stronie:
https://nawa.gov.pl/naukowcy/wymiana-bilateralna


Konkurs NAWA – Promocja Zagraniczna - edycja II

NAWA otworzyła nabór projektów w II edycji Programu Promocja Zagraniczna. Nowością w aktualnej edycji Programu jest możliwość finansowania działań związanych z upowszechnianiem wyników badań w skali międzynarodowej (organizacja międzynarodowych konferencji w Polsce prowadzonych w języku obcym oraz finansowanie publikacji recenzowanych artykułów naukowych w prestiżowych zagranicznych czasopismach, które są indeksowane w bazach Scopus lub Web of Science).

Finansowane mogą być w szczególności następujące działania:

 • wypracowanie modelu współpracy z zagranicznymi absolwentami lub realizacja działań, których celem jest rozwój długofalowych relacji z nimi oraz wykorzystanie ich potencjału w budowaniu marki polskiej instytucji itp.;
 • tworzenie, rozwój lub zakup aplikacji, stron www, baz danych lub systemów informatycznych;
 • działania online służące dotarciu z przekazem informacyjno-promocyjnym do grupy docelowej (maturzystów, rodziców, studentów, zagranicznych absolwentów itp.);
 • spotkania, kontakty i działania informacyjno-promocyjne realizowane w różnorodny sposób zarówno w kraju, jak i za granicą (w tym udział w targach, organizacja spotkań, konferencji i zjazdów dla grupy docelowej itp.);
 • działania PR, których celem jest kształtowanie pozytywnego wizerunku polskiej instytucji w oczach kandydatów na studia i osób finansujących ich kształcenie; filmy, multimedia oraz tradycyjne materiały informacyjno-promocyjne;
 • zintegrowane projekty, działania networkingowe i kampanie informacyjno-promocyjne;
 • finansowanie kosztów recenzowanych publikacji naukowych w prestiżowych wydawnictwach zagranicznych indeksowanych w bazach Scopus lub Web of Science;
 • organizowanie w Polsce międzynarodowych konferencji naukowych w celu upowszechniania wyników badań i działalności naukowej (wymogiem dla konferencji jest, aby: 1) językiem konferencji był język obcy i wszystkie wystąpienia prowadzone były w języku obcym, 2) min. 20% składu rady naukowej konferencji stanowili naukowcy z zagranicy, 3) przynajmniej 1/3 prelegentów pochodziła z zagranicznych uczelni lub jednostek naukowych).

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: http://programs.nawa.gov.pl/login do 16 maja 2019 r. do godz. 15:00.

Instytut, jako wnioskodawca, może złożyć nie więcej niż 3 wnioski.
Budżet jednego projektu może wynosić max 100 000 zł, musi obejmować okres od 6-12 miesięcy w przedziale czasowym od 1.10.2019 do 30.09.2020 r.

Szczegóły na stronie NAWA: http://nawa.gov.pl/instytucje/promocja-zagraniczna/ogloszenie


Konkurs NAWA – Polskie Powroty - edycja II

NAWA uruchomiła nabór projektów w II edycji Programu Polskich Powrotów. Celem programu Polskie Powroty jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Program stworzy powracającym naukowcom optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub prac rozwojowych na światowym poziomie. Środki uzyskane w ramach Polskich Powrotów zapewniają wynagrodzenie dla Powracającego Naukowca a także umożliwiają stworzenie grupy projektowej (zespołu badawczego).

Program adresowany jest do polskich naukowców pracujących w zagranicznych instytucjach naukowych, którzy zdobytą poza krajem wiedzę i doświadczenie chcą wykorzystać po powrocie do Polski, rozwijając własną grupę badawczą bądź włączając się w badania prowadzone w już działających zespołach naukowych.

Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony do 7 maja 2019 roku.

Więcej informacji: https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty/ogloszenie