Komisja Europejska - Programy

Program HORYZONT 2020
Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 jest największym w historii Unii programem w zakresie badań naukowych i innowacji. Jego budżet w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro. Bieżące informacje znajdują się na stronie Komisji Europejskiej oraz na stronie MNiSW. Wcześniejsze Programy Ramowe UE można znaleźć na stronie MNiSW.

  • Maria Skłodowska-Curie actions (MSCA)
  • Research infrastructures (including e-infrastructure)
  • Future & emerging technologies
  • EURATOM (F4E)
  • European Research Council (ERC)

European Cooperation in Science and Technology (COST)
COST to Europejski Program Współpracy w dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych, finansowany przez 36 państw europejskich i Izrael (jako państwo współpracujące), którego najważniejszym zadaniem jest organizowanie multilateralnej współpracy naukowo-technicznej krajów członkowskich. COST umożliwia naukowcom tworzenie interdyscyplinarnych sieci badawczych w Europie i poza nią. Ukierunkowany jest na badania podstawowe oraz prace stanowiące pomost między nimi a pracami rozwojowymi. COST przyczynia się do zwiększania synergii i tworzenia sieci, jak również odgrywa bardzo ważna rolę w budowaniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA). Cechami charakterystycznymi dla COST są głównie: otwartość, elastyczna struktura, zdecentralizowane finansowanie, prosta implementacja i łatwe zarządzanie siecią.

Badania prowadzone w ramach programu COST są finansowane bezpośrednio przez uczestników Akcji, a jedynie koszty koordynacji są pokrywane z budżetu Programu. Zapewnia on fundusze na organizację konferencji, spotkań, szkoleń, krótkich wymian naukowych lub innych działań sieciowych w szerokim zakresie tematów naukowych. Udział w Akcji COST uprawnia do złożenia w Narodowym Centrum Nauki wniosku o przyznanie środków finansowych na finansowanie projektu badawczego.

Szczegółowe informacje na temat zasad obowiązujących w Programie, jak również na temat aktualnie realizowanych Akcji COST można znaleźć tutaj.