Komisja Europejska - Programy

HORYZONT EUROPA (2021-2027)

HORYZONT EUROPA to nowy, ambitny program w zakresie badań naukowych i innowacji, który zastąpi program HORYZONT 2020 (realizowany w latach 2014-2020). Jego budżet wynosi ok. 95,5 mld Euro.

Będzie się on opierał na trzech filarach:

Filar I: doskonałość naukowa:

  • Maria Skłodowska-Curie Action (MSCA)
  • European Research Council (ERC)
  • Research Infrastructures
  • Joint Research Centre (JRC)

Filar II: wyzwania globalne: badania oparte na współpracy w zakresie wyzwań społecznych, przed którymi stoi Europa, oraz wzmacnianie potencjału technologicznego i przemysłowego poprzez grupy tematyczne (klastry):

  • Klimat, energetyka i mobilność
  • Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna
  • Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne
  • Zdrowie
  • Bezpieczeństwo cywilne
  • Żywność, bio-ekonomia, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko naturalne

Filar III: Innowacja: skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw, z budżetem ponad 10 mld euro.

Bieżące informacje dotyczące poszczególnych konkursów znajdują się na stronie Komisji Europejskiej.


European Cooperation in Science and Technology (COST)

COST to Europejski Program Współpracy w dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych, finansowany przez 38 państw europejskich i Izrael (jako państwo współpracujące), którego najważniejszym zadaniem jest organizowanie multilateralnej współpracy naukowo-technicznej krajów członkowskich. COST umożliwia naukowcom tworzenie interdyscyplinarnych sieci badawczych w Europie i poza nią. Ukierunkowany jest na badania podstawowe oraz prace stanowiące pomost między nimi a pracami rozwojowymi. COST przyczynia się do zwiększania synergii i tworzenia sieci, jak również odgrywa bardzo ważna rolę w budowaniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA). Cechami charakterystycznymi dla COST są głównie: otwartość, elastyczna struktura, zdecentralizowane finansowanie, prosta implementacja i łatwe zarządzanie siecią.

Badania prowadzone w ramach programu COST są finansowane bezpośrednio przez uczestników Akcji, a jedynie koszty koordynacji są pokrywane z budżetu Programu. Zapewnia on fundusze na organizację konferencji, spotkań, szkoleń, krótkich wymian naukowych lub innych działań sieciowych w szerokim zakresie tematów naukowych. Udział w Akcji COST uprawnia do złożenia w Narodowym Centrum Nauki wniosku o przyznanie środków finansowych na finansowanie projektu badawczego.

Szczegółowe informacje na temat zasad obowiązujących w Programie, jak również na temat aktualnie realizowanych Akcji COST

Kompendium informacji dotyczące programu COST opracowane w nawiązaniu do wydarzenia COST online Info Day – Poland


Logo programu stypendialnego PASIFIC

Program stypendialny PASIFIC

Pierwszy konkurs w ramach programu PASIFIC na dwuletnie pobyty badawcze realizowane przez naukowców z całego świata, reprezentujących wszystkie dziedziny naukowe, w instytutach Polskiej Akademii Nauk. Program PASIFIC jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie w konkursie COFUND.

Celem konkursu jest rozwój kariery naukowców poprzez wsparcie ich międzynarodowej mobilności oraz finansowanie prestiżowych projektów badawczych realizowanych przez nich w Instytutach Polskiej Akademii Nauk lub w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

Stypendyści otrzymają miesięczne wynagrodzenie wysokości ok. 2500 euro netto. Osobom, które zdecydują się przyjechać do Polski z rodzinami, przysługiwać będzie dodatek rodzinny. Ponadto naukowcy będą mieli do dyspozycji budżet na badania wysokości do 93000 euro (60000 euro kosztów bezpośrednich i 20% kosztów pośrednich).

Najważniejsze informacje o konkursie można znaleźć na stronie projektu.

Prezentacja Programu

Promocja programu:
https://www.youtube.com/watch?v=b9856qJRK7w&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=jBoUeL5-f1I