Narodowe Centrum Nauki (NCN) - Konkursy

Dział Planowania Ekonomicznego (DEP)

OPUS – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Dla wszystkich naukowców, niezależnie od posiadanego stopnia naukowego.

PRELUDIUM – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Wnioskodawcy nie muszą być studentami studiów doktoranckich. Realizowany grat nie musi być związany z przygotowaną pracą doktorską. Maksymalnie 3 wykonawców, wśród których może być tylko jeden samodzielny pracownik naukowy (opiekun naukowy) – nie może być beneficjentem środków finansowych. Uzyskanie stopnia naukowego doktora nie jest równoznaczne z zakończeniem realizacji projektu.

SONATINA – na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem lub które uzyskają stopień naukowy doktora do 30 czerwca danego roku. Warunek konieczny: odbycie stażu za granicą (3-6 miesięcy).

SONATA – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

SONATA BIS – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

HARMONIA – konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej. Dla wszystkich naukowców, niezależnie od posiadanego stopnia naukowego.

MAESTRO – konkurs dla doświadczonych naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy w okresie 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem spełnili określone w ogłoszeniu kryteria odnośnie publikacji, kierowania projektami badawczymi, udział w konferencjach, otrzymanie wyróżnień i uczestnictwa w organizacjach naukowych. Konkurs na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.

SYMFONIA – konkurs na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, przekraczające granice dyscyplin naukowych.

MINIATURA – konkurs na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych. Konkurs dla osób posiadających stopień naukowy doktora uzyskanych w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, zatrudnionych przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę, które nie kierowały i nie kierują projektami badawczymi oraz nie są laureatami konkursów finansowanych ze środków NCN.

ETIUDA – konkurs na stypendia doktorskie dla osób rozpoczynających karierę naukową, które przygotowują rozprawę doktorską i mają otwarty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej lub otworzą przewód doktorski do 30 czerwca danego roku. Warunek konieczny: odbycie stażu za granicą (3 – 6 miesięcy).

TANGO – konkurs na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych. Konkurs dla osób, które pełniły wcześniej rolę kierownika lub głównego wykonawcy/promotora/ opiekuna naukowego projektu bazowego*.
*projekt bazowy – obejmujący badania podstawowe, którego wyniki stanowią podstawę realizacji projektu zgłoszonego w ramach konkursu TANGO