Polska Akademia Nauk (PAN)

Współpraca bilateralna

Współpraca dwustronna Polskiej Akademii Nauk z narodowymi akademiami nauk i innymi jednostkami równoważnymi realizowana jest w formie wymiany osobowej w ramach wspólnych projektów badawczych, wizyt studyjnych, lub tworzenia wspólnych zespołów lub grup eksperckich.

Wyjazdy za granicę odbywają się najczęściej w ramach przyznanych limitów wymiany osobowej oraz na podstawie zaakceptowanej przez partnera nominacji wyjeżdżającego naukowca.

W ramach wspólnego projektu można sfinansować wyłącznie diety i zakwaterowanie zagranicznego naukowca oraz koszty podróży za granicę polskiego naukowca (inne zasady obowiązują w przypadku projektów PAN-CNR).


Szczegółowe informacje o współpracy bilateralnej oraz wykaz partnerów zagranicznych dostępne są na stronie BWZ PAN.

Regulacje w zakresie współpracy z Biurem Współpracy z Zagranicą PAN wprowadzone Decyzją Nr 40/2016 Prezesa PAN z dnia 14.10.2016 w sprawie wprowadzenia procedury określającej zasady realizacji planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na szczeblu centralnym

  • Pismo przewodnie Biura Współpracy z Zagranicą PAN
  • Załącznik E - Zasady rozliczania należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju (w tym osobom działającym i uczestniczącym w pracach organów oraz korporacji uczonych Akademii)
  • Załącznik F – Zasady i tryb organizowania oraz finansowania zagranicznych wyjazdów służbowych członków kierownictwa PAN oraz innych osób delegowanych przez Prezesa PAN
  • Załącznik G – Zasady finansowania wymiany osobowej wynikającej z zawartych przez Akademię umów i porozumień o międzynarodowej współpracy naukowej