Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe: "Badania i rozwój technologii dla kontrolowanej fuzji termojądrowej"

Główne cele Zadania Badawczego

1. BADANIA ODDZIAŁYWANIA INTENSYWNYCH STRUMIENI PLAZMY Z PIERWSZĄ ŚCIANĄ I PŁYTĄ DIVERTORA REAKTORA TERMOJĄDROWEGO W WARUNKACH WYSTĘPOWANIA IMPULSOWEJ DEPOZYCJI CIEPŁA (TZW. DISRUPTION ORAZ EDGE LOCALIZED MODE)

Koordynator: dr Marek Scholz, IFPiLM

 • Badanie fizyki oddziaływania impulsowych strumieni plazmy z tarczami wykonanymi z W/CFC/SS pod kątem weryfikacji modeli numerycznych opisujących konwersję energii strumienia plazmy w energię promieniowania, w warstwie plazmy uwalnianej z tarczy, depozycję tej energii na tarczy oraz spowodowaną tym zjawiskiem erozję materiału tarczy
  Wykonawca IFPiLM
 • Opracowanie modelu matematyczno-fizycznego opisującego oddziaływanie impulsowych strumieni plazmy z tarczami oraz przeprowadzenie obliczeń dla eksperymentów wykonanych w Etapie 1.1
  Wykonawca IFPiLM

2. OPRACOWANIE NOWYCH METOD DLA DIAGNOSTYKI PLAZMY W EKSTREMALNYCH WARUNKACH REAKTORA TERMOJĄDROWEGO, W TYM, W SZCZEGÓLNOŚCI DIAGNOSTYKI PRODUKTÓW SYNTEZY TERMOJĄDROWEJ (NEUTRONÓW I CZĄSTEK ALFA) ORAZ MONITOROWANIA ZANIECZYSZCZEŃ PLAZMY, UWALNIANYCH ZE ŚCIAN REAKTORA (BERYLU, WĘGLA, TLENU I WOLFRAMU)

Koordynator: prof. dr hab. Marek Sadowski, NCBJ

 • Koncepcja nowych metod diagnostyki produktów syntezy termojądrowej
  Wykonawca IFJ PAN
 • Zaprojektowanie, wykonanie i laboratoryjne przetestowanie dwóch różnych urządzeń diagnostycznych przeznaczonych do analizy wysokoenergetycznych jonów (w tym produktów reakcji syntezy) i przystosowanych do warunków eksperymentalnych występujących w układach typu tokamak
  Wykonawca NCBJ
 • Opracowanie technologii obrazowania plazmy w zakresie promieniowania rentgenowskiego na potrzeby diagnostyki monitorowania zanieczyszczeń uwalnianych ze ścian reaktora termojądrowego
  Wykonawca IFPiLM
 • Opracowanie metod dozymetrycznych dla wysokich dawek w mieszanych polach promieniowania przy użyciu pasywnych detektorów luminescencyjnych
  Wykonawca IFJ PAN
 • Zaprojektowanie i wykonanie prototypu szybkiej, wielo-kadrowej kamery wizyjnej z dodatkowym bramkowaniem elektrooptycznym przeznaczonej do rejestracji procesów erozji tarczy obciążanej impulsowymi strumieniami plazmy
  Wykonawca Firma ACS

3. BUDOWA LUB DOPOSAŻENIE STANOWISK POMIAROWYCH W KRAJU DO REALIZACJI CELÓW ZADANIA BADAWCZEGO

Koordynator: dr hab. inż. Lesław Karpiński, IFPiLM

 • Wyposażenie i uruchomienie w IFPiLM laboratorium do badania oddziaływania plazmy o parametrach termojądrowych z tarczami wykonanymi z różnych materiałów
  Wykonawca IFPiLM
 • Adaptacja i wyposażenie laboratorium pomiarów neutronowych w IFJ PAN dla rozwoju metod detekcji produktów syntezy termojądrowej
  Wykonawca IFJ PAN
 • Adaptacja i dodatkowe wyposażenie laboratorium plazmowego w NCBJ
  Wykonawca NCBJ

4. TEORETYCZNE I EKSPERYMENTALNE BADANIA MATERIAŁÓW O BARDZO DUŻEJ WYTRZYMAŁOŚCI NA OBCIĄŻENIA CIEPLNE I RADIACYJNE

Koordynator: dr inż. Łukasz Ciupiński, PW

 • Badania z zakresu inżynierii materiałowej próbek poddanych działaniom impulsowych strumieni plazmy
  Wykonawca PW WIM
 • Wytwarzanie i charakteryzowanie nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych
  Wykonawca PW WIM
 • Badanie wytrzymałości radiacyjnej materiałów przewidywanych do zastosowania w konstrukcjach reaktorów termojądrowych (napromienienie wybranych materiałów 14 MeV neutronami w warunkach dużych fluencji)
  Wykonawca NCBJ

5. PROJEKTOWANIE I UDZIAŁ W BUDOWIE INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ DLA POTRZEB ENERGETYKI JĄDROWEJ, W TYM NOWEJ GENERACJI BADAWCZYCH REAKTORÓW TERMOJĄDROWYCH

Koordynator: dr Krzysztof Pytel, NCBJ

 • Skonstruowanie litowo-deuterowego konwertera neutronów termicznych na neutrony prędkie o energii 14 MeV w reaktorze Maria
  Wykonawca NCBJ
 • Analiza układów syntezy wspomaganych energią rozszczepień aktynowców w płaszczu reaktora
  Wykonawca AGH WEiP
 • Obliczenia wydajności produkcji nuklidów promieniotwórczych w materiałach konstrukcyjnych oraz trytu w eutektyce LiPb oraz pomiar ich aktywności
  Wykonawca AGH WEiP