Raporty IFJ PAN on-line

Instrukcje przygotowania Raportu IFJ do publikacji on-line

Tekst Raportu musi się mieścić w formacie 16 x 24 cm.
Tekst powinien być napisany w LaTeX-u (w stylu article) lub w Wordzie.

Pierwsza strona winna mieć pusty obszar o szerokości 7,5 cm od górnej granicy kartki.
Poniżej tego obszaru, w okienku o wysokości 6,5 cm i szerokości 14,5 cm powinien zmieścić się Nr Raportu (który zostanie nadany w DOP po akceptacji Dyrektora), tytuł i autor (autorzy).
Poniżej powinna być afiliacja autorów spoza Instytutu.
Bezpośrednio pod tym powinno być streszczenie (abstract). Dla Raportów w języku polskim konieczny jest abstract w języku angielskim.
Tekst Raportu powinien być pisany czcionką nie mniejszą niż 11pt. z wstawioną poprawnie do zbioru grafiką.

Formalności związane z wydaniem raportu IFJ PAN

Raporty popularyzatorskie on-line