Partners

 

Chemnitz University of Technology, Niemcy

 

Forschungszentrum Karlsruhe, Niemcy