Oddzia³ Fizyki Materii Skondensowanej (NO3)
Seminaria 2019/2020
    10.03.2020 Mgr inż. Michał Żurek IFJ PAN, NZ35
9:00 Badanie własności sorpcyjnych wodoru w związkach LaNi5-xMx (M=Ag, Pb)
25.02.2020 Mgr Szymon Mieszczak Wydział Fizyki UAM, Poznań
9:00 An anomalous refraction of spin waves as a way to guide signals in curved magnonic multimode waveguides
4.02.2020 Dr Timo Hyart Instytut Fizyki PAN, Warszawa
9:00 Correlated states in flat-band systems
28.01.2020 Dr Paweł Sobieszczyk IFJ PAN, NZ31
9:00 Mikromagnetyczne symulacje zdefektowanych cienkich warstw z prostopadłą anizotropią magnetyczną
14.01.2020 Dr Anna Matyjka Uniwersytet Śląski
9:30 Zastosowanie teorii funkcjonału gęstości do modelowania własności elektronowych ciał stałych
10.12.2019 Dr hab. Magdalena Tarnacka Uniwersytet Śląski
9:00 Czy jesteśmy w stanie przewidzieć zachowanie substancji infiltrowanych do materiałów nanoporowatych?
Wpływ oddziaływań substancja - matryca
3.12.2019 Prof. Mariįn Mihalik Institute of Experimental Physics SAS, Košice
9:00 Magnetocaloric effect in manganites
26.11.2019 Uroczyste seminarium
10:00 dedykowane
Aula IFJ PAN Pani prof. dr hab. Marii Massalskiej-Arodź
19.11.2019 Prof. Mįria Zentkovį,
Prof. Mariįn Mihalik
Institute of Experimental Physics SAS, Košice
9:00 Magnetocaloric effect in manganites
Seminarium odwołane!12.11.2019 Prof. dr hab. Jerzy Dryzek IFJ PAN, NZ31
9:00 O rekonstrukcji profilu defektów na podstawie pomiarów anihilacji pozytonów
5.11.2019 Mgr inż. Dominik Czernia IFJ PAN, NZ34
9:00 Klasyczno-kwantowy model jednowymiarowego łańcucha w magnetyku molekularnym Cu(II) - Fe(III)
29.10.2019 Mgr Juliusz Chojenka IFJ PAN, NZ34
9:00 Magnetyzm złącz półprzewodnik - metal
22.10.2019 Dr Andrzej Ptok IFJ PAN, NZ33
9:00 Wymuszona separacja fazowa
15.10.2019 Dr Piotr Czarnik IFJ PAN, NZ33
9:00 Metody sieci tensorowych w zastosowaniu do układów silnie skorelowanych (stany termiczne i dynamika)
8.10.2019 Mgr inż. Agnieszka Dołęga IFJ PAN, NZ35
9:00 Stabilność termodynamiczna karbamazepiny - badania temperaturowe z wykorzystaniem szeregu metod komplementarnych
1.10.2019 Dr hab. Agnieszka Chrzanowska Politechnika Krakowska, Instytut Fizyki
9:00 Efektywna teoria własności optycznych (w tym dielektrycznych) na bazie kwadratur Gaussa dla systemów niejednorodnych - przykład prostego ciekłego kryształu
19.09.2019 Dr Barbara Poliks University of Binghamton, NY - USA
9:30 Symulacja komputerowa metodą dynamiki molekularnej przep³ywu ciep³a w nanowarstwach Al2O3/poli(tlenku)etylenu.
Próba interpretacji widma częstotliwościowego w obszarze 0 - 30 THzPoprzednie seminaria