Oddział Fizyki Materii Skondensowanej (NO3)
Seminaria 2019/2020
    15.10.2019 Dr Piotr Czarnik IFJ PAN, NZ33
9:00 Metody sieci tensorowych w zastosowaniu do układów silnie skorelowanych (stany termiczne i dynamika)
8.10.2019 Mgr inż. Agnieszka Dołęga IFJ PAN, NZ35
9:00 Stabilność termodynamiczna karbamazepiny - badania temperaturowe z wykorzystaniem szeregu metod komplementarnych
1.10.2019 Dr hab. Agnieszka Chrzanowska Politechnika Krakowska, Instytut Fizyki
9:00 Efektywna teoria własności optycznych (w tym dielektrycznych) na bazie kwadratur Gaussa dla systemów niejednorodnych - przykład prostego ciekłego kryształu
19.09.2019 Dr Barbara Poliks University of Binghamton, NY - USA
9:30 Symulacja komputerowa metodą dynamiki molekularnej przepływu ciepła w nanowarstwach Al2O3/poli(tlenku)etylenu.
Próba interpretacji widma częstotliwościowego w obszarze 0 - 30 THzPoprzednie seminaria