Oddział Fizyki Materii Skondensowanej (NO3)
Seminaria 2018/2019
    19.02.2019 Dr hab. Mirosław Gałązka IFJ PAN, NZ31
  9:00 Przewodnictwo elektryczne jako swoisty marker przemian fazowych w dielektrykach
5.02.2019 Mgr inż. Konrad Skowron IFJ PAN, NZ31
  9:00 Właściwości powierzchniowej warstwy nanokrystalicznej uzyskanej metodą SMAT w magnezie


22.01.2019 Mgr Wojciech Tomczyk Instytut Fizyki UJ
  9:00 Modulowane fazy nematyczne
8.01.2019 Dr hab. Łukasz Laskowski IFJ PAN, NZ34
  9:00 Funkcjonalizacja powierzchni: jak i po co?
11.12.2018 Dr Joanna Depciuch IFJ PAN, NZ35
  9:00 Wpływ parametrów syntezy (czas, temperatura, stężenie reduktora) na wła¶ciwości morfologiczne, strukturalne i optyczne nanocz±stek złota
 4.12.2018 Mgr inż. Dominik Czernia IFJ PAN, NZ34, Międzynarodowe Studium Doktoranckie
  9:00 Powolne Magnetyczne Relaksacje w SMM na bazie Dy
20.11.2018 Dr inż. Sławomir Kołodziej Uniwersytet ¦l±ski w Katowicach
  9:00 Wpływ zmienno¶ci ci¶nienia i temperatury na dynamikę molekularn± wybranych alkoholi monohydroksylowych z pier¶cieniem fenylowym
13.11.2018 Dr hab. Sebastian Pawlus Uniwersytet ¦l±ski w Katowicach
  9:00 Czego dowiadujemy się z prób tzw. skalowania termodynamicznego przechłodzonych cieczy z wi±zaniami wodorowymi? Przypadek alkoholi monohydroksylowych
23.10.2018 Mgr Grzegorz Szklarz Uniwersytet ¦l±ski w Katowicach
  9:00 Badanie dynamiki i kinetyki krystalizacji cieczy formuj±cych stan szklisty w różnych warunkach termodynamicznych
16.10.2018 Dr hab. Małgorzata K±c IFJ PAN, NZ34
  9:00 Modyfikacja morfologii i własno¶ci magnetycznych nanodrutów Fe i Co otrzymywanych metod± elektrodepozycjiPoprzednie seminaria