Oddział Fizyki Materii Skondensowanej (NO3)
Seminaria 2018/2019
    

11.06.2019 Mgr Wojciech Sas IFJ PAN, NZ34, Międzynarodowe Studium Doktoranckie
  9:00 Badanie własności magnetyków molekularnych z mostkami cyjanowymi otrzymywanych w postaci cienkich warstw
4.06.2019 Dr Nicholas Sedlmayr Politechnika Rzeszowska
  9:00 The Superconductivity of Topologically Protected Surface States
28.05.2019 Prof. dr hab. Tadeusz Domański Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  9:00 Role of Andreev scattering in bulk superconductors and nanostructures
14.05.2019 Prof. Pascal Simon Laboratoire de Physique des Solides, Université Paris-Sud
  9:00 Majorana zero modes around skyrmionic textures
7.05.2019 Dr inż. Anna Gorczyca-Goraj Uniwersytet Śląski
  9:00 Zero-energy Majorana modes in condensed matter physics
9.04.2019 Mgr Aleksandra Deptuch Uniwersytet Jagielloński,
Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego
  9:00 Wpływ struktury molekularnej na właściwości termotropowych chiralnych związków ciekłokrystalicznych badany metodami ekperymentalnymi i obliczeniowymi
2.04.2019 Dr Andrzej Ptok IFJ PAN, NZ33
  9:00 Inżynieria molekularna stanów związanych
26.03.2019 Dr inż. Piotr Harmata Wojskowa Akademia Techniczna,
Wydział Nowych Technologii i Chemii
  9:00 Synteza i badanie właściwości materiałów o obniżonej absorpcji w zakresie widmowym 2-6 μm
19.03.2019 Mgr inż. Anna Drzewicz Wojskowa Akademia Techniczna,
Wydział Nowych Technologii i Chemii
  9:00 Wpływ budowy związków na skrętność struktury ciekłokrystalicznej fazy SmCA
5.03.2019 Mgr inż. Grzegorz Gruzeł IFJ PAN, NZ32
  9:00 3D catalyst for electrochemical oxidation of ethanol: synthesis and physicochemical characterization
19.02.2019 Dr hab. Mirosław Gałązka IFJ PAN, NZ31
  9:00 Przewodnictwo elektryczne jako swoisty marker przemian fazowych w dielektrykach
5.02.2019 Mgr inż. Konrad Skowron IFJ PAN, NZ31
  9:00 Właściwości powierzchniowej warstwy nanokrystalicznej uzyskanej metodą SMAT w magnezie


22.01.2019 Mgr Wojciech Tomczyk Instytut Fizyki UJ
  9:00 Modulowane fazy nematyczne
8.01.2019 Dr hab. Łukasz Laskowski IFJ PAN, NZ34
  9:00 Funkcjonalizacja powierzchni: jak i po co?
11.12.2018 Dr Joanna Depciuch IFJ PAN, NZ35
  9:00 Wpływ parametrów syntezy (czas, temperatura, stężenie reduktora) na wła¶ciwości morfologiczne, strukturalne i optyczne nanocz±stek złota
 4.12.2018 Mgr inż. Dominik Czernia IFJ PAN, NZ34, Międzynarodowe Studium Doktoranckie
  9:00 Powolne Magnetyczne Relaksacje w SMM na bazie Dy
20.11.2018 Dr inż. Sławomir Kołodziej Uniwersytet ¦l±ski w Katowicach
  9:00 Wpływ zmienno¶ci ci¶nienia i temperatury na dynamikę molekularn± wybranych alkoholi monohydroksylowych z pier¶cieniem fenylowym
13.11.2018 Dr hab. Sebastian Pawlus Uniwersytet ¦l±ski w Katowicach
  9:00 Czego dowiadujemy się z prób tzw. skalowania termodynamicznego przechłodzonych cieczy z wi±zaniami wodorowymi? Przypadek alkoholi monohydroksylowych
23.10.2018 Mgr Grzegorz Szklarz Uniwersytet ¦l±ski w Katowicach
  9:00 Badanie dynamiki i kinetyki krystalizacji cieczy formuj±cych stan szklisty w różnych warunkach termodynamicznych
16.10.2018 Dr hab. Małgorzata K±c IFJ PAN, NZ34
  9:00 Modyfikacja morfologii i własno¶ci magnetycznych nanodrutów Fe i Co otrzymywanych metod± elektrodepozycjiPoprzednie seminaria