O Zakładzie

Zakład Fizyki Biologicznej i Nanospektroskopii (NZ52) IFJ PAN jest nakierowany na prowadzenie badań podstawowych materiałów o różnym stopniu złożoności- od prostych związków nieorganicznych do skomplikowanych układów biologicznych. Prowadzone projekty mają charakter interdyscyplinarny. W skład zespołu wchodzą specjaliści z różnych dziedzin takich jak fizyka, biologia, chemia, czy inżynieria. Umożliwia to żywą wymianę myśli i doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów badawczych w kompleksowy i interesujący sposób. W Zakładzie przeważająca część badań skupia się na oddziaływaniu promieniowania z materią. W taki profil wpasowuje się zarówno poznawanie efektów ekspozycji próbek biologicznych i całych organizmów na działanie promieniowania jonizującego, jak i rozwijanie metod obrazowania oraz poznawanie właściwości badanych materiałów przy użyciu różnego typu wiązek, zarówno cząstek, jak i fotonów. W Zakładzie Fizyki Biologicznej i Nanospektroskopii (NZ52) stosuje się szeroki zakres metod spektroskopowych obejmujących promieniowanie IR, rozpraszanie Ramana, techniki synchrotronowe: XAS, RXES, XRF, FTIR, metody μPIXE, μCT, UV-VIS oraz AFM. Co więcej, niemalże wszystkie te techniki są stosowane w Zakładzie do obrazowania m.in. w Laboratorium Obrazowania Spektroskopowego dla potrzeb radiobiologii, terapii i badania układów złożonych.

Dodatkowo w Zakładzie Fizyki Biologicznej i Nanospektroskopii (NZ52) ważną gałęzią prowadzonych eksperymentów są badania biologiczne takie jak np. PCC, PCR, FISH, które przede wszystkim są stosowane do poznawania skutków napromieniowania układów biologicznych promieniowaniem X i wiązką protonów. Do celów eksperymentalnych badany materiał jest napromieniany promieniowaniem X z wykorzystaniem lampy rentgenowskiej lub wiązka protonów o różnej energii: 2 MeV/proton przy użyciu akceleratora van der Graaffa. W ramach Instytutu mamy także możliwość napromieniania próbek wiązką protonów o energii do 60 MeV/proton na cyklotronie AIC 144 oraz do 230 MeV/proton na nowym cyklotronie Proteus C-235.

Obok badań doświadczalnych, w Zakładzie są ponadto realizowane prace dyplomowe: licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz doktorskie w ramach Międzynarodowego Studium Doktoranckiego IFJ. Dodatkowo istnieje także możliwość odbycia praktyki studenckiej.