Historia Zakładu NZ52“Początki Instytutu Fizyki Jądrowej datowane są na rok 1955. Instytut powstał dzięki staraniom prof. Henryka Niewodniczańskiego w Krakowie-Bronowicach jako Zakład II Warszawskiego Instytutu Badań Jądrowych PAN.” W ramach Instytutu działał Zakład Spektroskopii Jądrowej, kierowany przez prof. dr Andrzeja Hrynkiewicza. W tym zakładzie działały dwie pracownie: Pracownia Struktury Jądra oraz Pracownia Spektroskopii Stosowanej. Tematyka badawcza realizowana w tej pracowni coraz bardziej zmieniała swój profil rozrastając się w kierunku badań z dziedziny “life science”. Zmiany strukturalne w IFJ PAN jakie nastąpiły w listopadzie 2005 roku, po powstaniu Oddziałów Naukowych, spowodowały podział Zakładu Spektroskopii Jądrowej i 1 stycznia 2006 roku na mocy Zarządzenia Dyrektora IFJ PAN nr 31/2005 z dnia 6 grudnia 2005 roku powstał Zakład Spektroskopii Stosowanej NZ52. Jego kierownikiem został dotychczasowy kierownik Pracowni doc. dr hab. Wojciech M. Kwiatek.


Tematyka badawcza nowego Zakładu oraz stosowane techniki nadal rozwijają się w kierunku badań biomedycznych. Rozwijająca się terapia protonowa w Instytucie i budowa Centrum Cyklotronowego Bronowice stają się inspiracją do podjęcia zintensyfikowanych badań nad wpływem promieniowania jonizującego na materię żywą oraz nad zrozumieniem przyczyn i przebiegiem procesów nowotworowych. Dlatego też, 1 października 2012 roku na mocy Zarządzenia Dyrektora IFJ PAN nr 14/2012 z dnia 21 września 2012 roku, do Zakładu zostaje przyłączony Zakład Biologii Radiacyjnej i Środowiskowej, które razem tworzą Zakład Fizyki Doświadczalnej Układów Złożonych na czele którego zostaje dotychczasowy kierownik NZ52 prof. dr hab. Wojciech M. Kwiatek. Po objęciu przez Niego funkcji Kierownika Oddziału Badan Interdyscyplinarnych kierownikiem Zakładu NZ52 1 stycznia 2016 roku została dr hab. Czesława Paluszkiewicz prof. IFJ. Tego dnia od Zakładu Fizyki Doświadczalnej Układów Złożonych oddzielił się Zakład Badań Mikroukładów Biofizycznych (NZ55). Dnia 1 sierpnia 2017, na mocy Zarządzenia Dyrektora IFJ PAN nr 22/2017 z dnia 13 lipca 2017 roku, do Zakładu NZ52 został przyłączony dotychczasowy Zakład Fizykochemii Ekosystemów (NZ59). Kolejnym etapem w historii Zakładu było wydzielenie się grupy badawczej pod kierunkiem dr hab. Jakuba Szlachetki, prof. IFJ. Dnia 1 listopada 2019 roku, na mocy Zarzędzenia Dyrektora IFJ PAN nr 44/2019 z dnia 23 października 2019 roku, powstał Zakład Spektroskopii Stosowanej (NZ53).

Zakład Spektroskopii Stosowanej NZ52 – 2011. Od dołu od lewej: dr hab. M. Lekka, prof. dr hab. W.M. Kwiatek, mgr inż. A. Wolska, mgr inż. E. Lipiec, mgr K. Pogoda, mgr J. Kowalska, mgr E. M. Dutkiewicz, dr J. Bielecki, mgr inż. J. Czapla, J. Wiltowska-Zuber, D. Krzysztoń, dr A. Wiecheć, inż. R. Hajduk, mgr M. Kopeć, dr Z. Stachura, dr J. Lekki, mgr Sz. Prauzner-Bechcicki.