Laboratorium cytogenetyczne, system PCR, laboratorium analizy obrazów, system Komet


Do badań radiacyjnych uszkodzeń DNA w naszym laboratorium stosowane są m.in. następujące metody:

• Analiza częstości chromosomów dicentrycznych z zastosowaniem metod cytogenetyki klasycznej (CA)

Rys. 1 Widok na metafazę w mikroskopie optycznym

• Analiza częstości translokacji z wykorzystaniem techniki FISH (ang. Fluorescent In Situ Hybridization)

Rys. 2 Wyznakowane 3 pary chromosomów. Kolor czerwony (chromosom 1, Texas Red), zielony (chromosom 2, FITC), żółty (chromosom 4, mieszanina FITC i Texas Red)

• Analiza częstości mikrojąder w komórkach dwujądrzastych (ang. Micronucleus assay )

Rys. 3 Komórka dwujądrzasta z widocznym 1 mikrojądrem

• Alkaliczna wersja metody elektroforezy pojedynczych komórek w żelu agarozowym (ang. Single cell gel electrophoresis, SCGE ), metoda kometowa (ang. Comet assay )

Rys. 4 Ślad DNA limfocytów obserwowany po zastosowaniu metody elektroforezy pojedynczych komórek w żelu agarozowym.

• Analiza PCC (ang. Premature Chromosome Condensation ) - przedwczesna kondensacja chromatyny w wersji z użyciem komórek CHO (Chinese Hamster Ovary ) oraz chemicznie indukowanej fuzji

• Analiza ekspresji genów z wykorzystaniem techniki RT-PCR (ang. Real-Time Polymerase Chain Reaction)