Tytuł projektu:

Radioactive environment of the European Arctic on the verge of change

Projekt badawczy POMOST (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej) nr POMOST/2010-2/9
Czas trwania: 1.03.2011 do 28.02.2014 (projekt przedłużony do 31.05.2014)
Miejsce realizacji: IFJ PAN
Udział: kierownik.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Cel projektu:

Projekt REACH opiera się na wynikach uzyskanych projektów projekcie MNiSW N N525 461936 Sztuczne radionuklidy w badaniach zmian środowiska polarnego, w ramach którego zbadano zawartości radioizotopów pochodzenia antropogenicznego (137Cs,238, 239+240Pu, 241Am, 90Sr) w glebach i torfach, ale nie określono źródeł ich pochodzenia. Badania podjęte w niniejszym projekcie mają na celu:
  1. Identyfikację źródeł radionuklidów antropogenicznych w środowisku (testy z bronią jądrową, lokalne źródła zanieczyszczenia czy awarie reaktorów) poprzez wyznaczenie korelacji pomiędzy stężeniami izotopów 238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Am i ich stosunkami (pomiary wykonane metodą spektrometrii mas). Na podstawie wyników tych analiz obliczone zostaną udziały aktywności izotopów plutonu pochodzące z poszczególnych źródeł o charakterystycznych wartościach tych stosunków.
  2. Określenie stopnia nierównowagi promieniotwórczej pomiędzy poszczególnymi izotopami w uranowym szeregu promieniotwórczym wyrażone przez stosunki aktywności tych radionuklidów i odzwierciedlające aktywność geochemicznych, geomorfologicznych i glebowych procesów zachodzących w aktywnej strefie cofających się lodowców. Metoda 210Pb dodatkowo dostarczy informacji na temat tempa akumulacji osadów glebowych i torfowych.

Wyniki uzyskane w projekcie pozwolą na:

  • Lepsze zrozumienie dróg transportu zanieczyszczeń radioaktywnych do środowiska europejskiej części Arktyki co jest szczególnie ważne podczas oceny wpływu na środowisko ewentualnych przyszłych katastrof jądrowych
  • Rozwój metodyki rozdziału 239Pu od 240Pu i podanie stosunku aktywności 240Pu/239Pu na spektrometrze MC-ICPMS w różnych typach osadów
  • Lepsze zrozumienie wpływu własności gleb na zawartość naturalnych i sztucznych radionuklidów
  • Wzrost wiedzy na temat poziomu radioaktywności w różnych komponentach środowiska Arktyki