Podatnościomierz AC - magnetometr DC

LAKE SHORE 7225 (USA); 1995

Przyrząd przeznaczony jest do pomiarów:

  • dynamicznej podatności magnetycznej χAC = χ' - iχ''w funkcji temperatury oraz amplitudy i częstości pola zmiennego HAC, w zerowym lub niezerowym stałym polu magnetycznym HDC
  • namagnesowania substancji w funkcji natężenia pola HDC, temperatury lub czasu
  • oporu elektrycznego zmienno- i stałoprądowego w zerowym lub niezerowym stałym polu magnetycznym HDC


Zastosowanie:

badanie własności magnetycznych i transportowych szerokiej klasy materiałów poczynając od tradycyjnych substancji magnetycznych do szkieł spinowych i magnetyków molekularnych, a także nadprzewodników. Próbki o masie ok. 0.05 - 0.5 g mają postać proszku, ziaren, litego materiału, monokryształu lub cienkiej warstwy.

Dane techniczne:

Pomiar podatności zmiennopolowej i namagnesowania w stałym polu.   
Zakres temperatur: 4.2 - 325 K
Zakres częstości: 1 Hz - 1 kHz, krok co 1 Hz oraz 1 kHz - 10 kHz, krok co 10 Hz
Zakres pól magnetycznych: H(DC) = od -57 kOe do +57 kOe; H(AC) = 0.00125 - 25 Oe


Schemat urządzenia.

Lokalizacja urządzenia:

Zakład Materiałów Magnetycznych i Nanostruktur (NZ34)