Różnicowy mikrokalorymetr skaningowy DSC 2500 TA Instruments wraz z układem chłodzenia ciekłym azotem

DSC 2500 produkcji TA Instruments jest kalorymetrem typu ,,heat-flux”, wyposażonym w układ chłodzenia ciekłym azotem, pozwalającym na wykonywanie pomiarów w szerokim zakresie temperatur oraz oferującym możliwość sinusoidalnej modulacji temperatury.

Dane techniczne:

Zakres temperatur pomiaru: -180 do 550 °C
Dokładność pomiaru temperatury: ± 0.025 °C
Precyzja wyznaczania temperatury: ± 0.002 °C
Dokładność pomiaru ciepła: ≤ 0,2 µW
Powtarzalność lini bazowej: ≤ 5 µW
Zakrzywienie linii bazowej (-50,300) °C: ≤ 5 µW
Szum linii bazowej (pk-pk): ≤ 0.2 µW
Modulacja temperatury:
okres
amplituda

10 - 200 s
0.01 - 3°C

Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC) jest jedną z najszerzej znanych metod analizy termicznej. Polega ona na pomiarze różnicy strumieni ciepła dostarczanych, do umieszczonych w identycznych warunkach próbek badanej i referencyjnej, tak aby ich temperatury były jednakowe.

Zastosowanie:

Znajdująca się w Zakładzie Badań Materii Miękkiej (NZ35) aparatura DSC pozwala na prowadzenie badań z zakresu kinetyki, analizy fazowej, trwałości termicznej, służy do pomiaru entalpii badanych przemian fazowych i reakcji chemicznych oraz wyznaczania temperatur, w których te procesy zachodzą. Aparatura umożliwia badanie procesów takich jak topnienie, krystalizacja, parowanie, sublimacja, oraz równowag fazowych, przemian szklistych, polimorficznych, powstawania kompleksów inkluzyjnych, tworzenia związków, dehydratacji, izomeryzacji, adsorpcji i rozkładu.

Masy próbek badanych substancji są rzędu miligramów. Eksperyment może być prowadzony w warunkach izotermicznych lub wedle założonego programu zmian temperatury w czasie grzania lub chłodzenia, dla szerokiego zakresu tempa zmian temperatury oraz w warunkach modulacji temperatury.

Lokalizacja urządzenia:

Zakład Badań Materii Miękkiej (NZ35)