Broadband dielectric spectrometer with liquid nitrogen cooling

Technical Data:

Zakres temperatur pomiaru: -100 do 250 °C
Zakres częstotliwości: 5 µHz do 20 MHz
Rozdzielczość pomiaru: <105
Rozdzielczość fazy: 0.003°
Zakres pomiaru impedancji: 10-2 – 1014 Ω
Zakres pomiaru pojemności: 10-16 – 1 F

Applications:

Znajdująca się w Zakładzie Badań Materii Miękkiej (NZ35) aparatura do badań własności dielek-trycznych pozwala na określenie dynamiki molekularnej substancji, jak również scharakteryzo-wanie przewodnictwa jonowego, przemian fizykochemicznych takich jak degradacje, sieciowa-nie, procesy starzenia.

Aparatura umożliwia m.in.:

  • pomiar widm składowych rzeczywistych i urojonych następujących zespolonych wielko-ści: impedancji (Z*), przenikalności elektrycznej (ε*), modułu (M*), przewodnictwa elek-trycznego (σ*), pojemności (Cp*), Admitancji (Y*)
  • pomiar przy polaryzacji prądowej (±70 mA) lub napięciowej ±40 V DC-Bias
  • pomiary w układzie dwu równoległych elektrod

Department in which the equipment is in use:

Department of Soft Matter Research (NZ35)