Spektrometry do pomiaru zaburzonych korelacji kierunkowych promieniowania gamma

Dane techniczne:

2 spektrometry:
  • 4-licznikowy spektrometr z detektorami BaF2 (zdolność rozdzielcza 800 ps dla kaskady 137 keV - 482 keV)
  • 4-licznikowy spektrometr z detektorami NaI(Tl) (zdolność rozdzielcza 3 ns dla kaskady 171 keV - 245 keV)

Zastosowanie:

Badania metali, stopów i związków międzymetalicznych, a w szczególności:

  • wyznaczanie wartości gradientów pól elektrycznych działających na próbniki 111Cd i 181Ta w sieciach krystalicznych (w zakresie temperatur 20 - 1100 K)
  • badanie wykresów fazowych i przejść fazowych
  • określanie lokalizacji atomów domieszek w sieciach krystalicznych
  • badanie procesów zachodzących na granicach cienkich warstw metalicznych pod wpływem temperatury lub naświetlania ciężkimi jonami - formowanie się faz stechiometrycznych i struktur amorficznych

Lokalizacja urządzenia:

Zakład Materiałów Magnetycznych i Nanostruktur (NZ34)