Komisja odwoławcza ds. przeprowadzania konkursów na stanowiska profesorskie

Zarządzenie Dyrektora IFJ PAN Nr 7/2019 - powołanie Komisji Odwoławczej w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Zmiana Zarządzenia Dyrektora IFJ PAN Nr 7/2019

Komisja rozpatruje odwołania kandydatów na stanowiska profesorów i profesorów instytutu, finansowane ze środków pochodzących z subwencji na podstawową działalność statutową Instytutu, od rekomendacji Komisji Konkursowej.

Kandydat ma prawo do odwołania się od rekomendacji Komisji Konkursowej do Komisji Odwoławczej przy Radzie Naukowej IFJ PAN w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o wyniku postępowania konkursowego.

Komisja w składzie:

  • Prof. dr hab. Adam Maj
  • Dr hab. Agnieszka Kulińska
  • Dr hab. Andrzej Rybicki