Informacje o finansowaniu naukowej współpracy międzynarodowej

Informacje o finansowaniu współpracy z zagranicą przez MNiSW można znaleźć pod adresem: http://www.nauka.gov.pl/finansowanie-wspolpracy-z-zagranica/.

Informacje o finansowaniu współpracy z zagranicą przez NCN (w tym projektów międzynarodowych niewspółfinansowanych) będzie można wkrótce znaleźć pod adresem: http://www.ncn.gov.pl/html/ocentrum.html.

Współpraca dwustronna

Informacje związane ze współpracą naukową i naukowo-techniczną, pod patronatem MNiSW, z krajami, z którymi Polska podpisuje protokoły wykonawcze do umów międzyrządowych o współpracy znajdują się na stronie: http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/wspolpraca-z-zagranica/wspolpraca-dwustronna/mapa-swiata/.

Podawane są tam m.in. terminy planowanych spotkań komisji dwustronnych oraz wykaz umów międzynarodowych zawartych przez RP.

Informacje dotyczące współpracy naukowej w ramach porozumień PAN dostępne są na stronie: http://instytucja.pan.pl/index.php/wspolpraca-miedzynarodowa.

Formularze dotyczące współpracy naukowej w ramach porozumień PAN dostępne są na stronie: https://instytucja.pan.pl/index.php/finansowanie/formularze.

Międzynarodowe Programy Naukowe

A. Programy Ramowe Unii Europejskiej

Bieżące informacje dotyczące Programów Ramowych i ich tematów szczegółowych, terminy składania wniosków w poszczególnych tematach, formularze wniosków, szczegółowe wymagania itd. są publikowane w sieci Internet pod adresem:  http://cordis.europa.eu/pl/home.html lub na stronie Ministerstwa.

Krajowy Punkt Kontaktowy PR UE na swojej stronie internetowej: http://www.kpk.gov.pl  umieszcza szereg usystematyzowanych bieżących wiadomości, a także informacje o odbywających się w różnych ośrodkach w Polsce szkoleniach, związanych z przygotowywaniem nowych wniosków.

W Krakowie Regionalny Punkt Kontaktowy mieści się przy Politechnice Krakowskiej. Do zadań jednostki należy między innymi pomoc w poszukiwaniu partnerów naukowych i przemysłowych, pisanie wniosków, zbieranie i przekazywanie informacji o nowych technologiach.

Kontakt:
Regionalny Punkt Kontaktowy PR: Centrum Transferu Technologii - Politechnika Krakowska
tel. 628-28-45
e-mail: ctt@transfer.edu.pl
http://www.transfer.edu.pl/

Program naukowy NATO

Program ten obejmuje dofinansowanie  specjalistycznych konferencji międzynarodowych (uczestnicy od dr w górę), wymiany osobowej związanej z prowadzonym wspólnym projektem, wymiany osobowej na nawiązanie współpracy, naukowych wizyt ekspertów, stypendiów naukowych jak również na realizację projektów badawczych.
Fundusze, jakie można tu uzyskać są mniejsze, ale projekt badawczy nie musi uwzględniać partnera przemysłowego.
Dziedzinami podstawowymi są tematy związane z rozbrojeniem, bezpieczeństwem, środowiskiem, sieciami komputerowymi, ale w  dziedzinie "General Science" przyjmowane są projekty z np. fizyki, biomedycyny itd.
Każdy z kierunków ma swoje określone terminy składania wniosków. Informacje na ten temat, formularze zgłoszeniowe, jak również inne wiadomości są dostępne pod adresem: http://www.nato.int/science.

Członkiem Komitetu Naukowego NATO jest:
Wojciech Dziedzic
Główny specjalista
Departament Współpracy Międzynarodowej
Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
ul. Wspólna 1/3, pok. 235
00-529 Warszawa 53
tel: (22) 529-22-35 oraz (22) 628-47-03
fax:(22) 628-35-34
e-mail: wojciech.dziedzic@mnii.gov.pl

Program COST

Współpraca w ramach programu COST ma charakter koordynacji narodowych projektów badawczych w dziedzinie badań podstawowych - jako części problemów międzynarodowych. Koszty uczestnictwa w projekcie ponosi każdy kraj we własnym zakresie. Można natomiast starać się o fundusze z Ministerstwa na projekt specjalny.
Szczegółowe informacje na temat aktualnie realizowanych Akcji COST można znaleźć pod adresem: http://www.cost.esf.org/.

Krajowym koordynatorem COST w Polsce jest:
Jadwiga Mrozowska
Główny specjalista
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Współpracy Międzynarodowej
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
tel. : 22 52 92 378
e-mail: jadwiga.mrozowska@nauka.gov.pl

Inicjatywa EUREKA

Projekty w ramach tego programu nastawione są zdecydowanie na prace wdrożeniowe. Celem jest budowa powiązań nauki i gospodarki uczestniczących krajów ze zjednoczoną Europą. Partnerzy angażują własne środki i dzielą między siebie zyski ze sprzedaży rezultatów projektów.
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna-/inne-inicjatywy-wielostronne/eureka/wstep-do-inicjatywy-eureka/

Kontakt w NCBR:
Ewelina Wildner

Tel: +48 22 39 07 123
e-mail: ewelina.wildner@ncbr.gov.pl
Sekcja programów międzynarodowych
Dział zarządzania programami

Kontakt w sprawach finansowych:
Anna Grabczak

Tel: +48 22 39 07 381
e-mail: anna.grabczak@ncbr.gov.pl
Sekcja Finansowania projektów B+R
Dział Finansowy