Informacje o finansowaniu naukowej współpracy międzynarodowej

Informacje o finansowaniu współpracy z zagranicą przez MNiSW (w tym projektów międzynarodowych współfinansowanych, formularz: załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra z dn. 11.01.2011) można znaleźć pod adresem: http://www.nauka.gov.pl/finansowanie-wspolpracy-z-zagranica/.

Informacje o finansowaniu współpracy z zagranicą przez NCN (w tym projektów międzynarodowych niewspółfinansowanych) będzie można wkrótce znaleźć pod adresem: http://www.ncn.gov.pl/html/ocentrum.html.

Współpraca dwustronna

Informacje związane ze współpracą naukową i naukowo-techniczną, pod auspicjami MNiSW, z krajami, z którymi Polska podpisuje protokoły wykonawcze do umów międzyrządowych o współpracy znajdują się na stronie: http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/wspolpraca-z-zagranica/wspolpraca-dwustronna/mapa-swiata/.

Podawane są tam m.in. terminy planowanych spotkań komisji dwustronnych oraz wykaz umów międzynarodowych zawartych przez RP.

Informacje dotyczące współpracy naukowej w ramach porozumień PAN dostępne są na stronie: http://instytucja.pan.pl/index.php/wspolpraca-miedzynarodowa.

Formularze dotyczące współpracy naukowej w ramach porozumień PAN dostępne są na stronie: https://instytucja.pan.pl/index.php/finansowanie/formularze.

Międzynarodowe Programy Naukowe

A. Programy Ramowe Unii Europejskiej

Bieżące informacje dotyczące Programów Ramowych i ich tematów szczegółowych, terminy składania wniosków w poszczególnych tematach, formularze wniosków, szczegółowe wymagania itd. są publikowane w sieci Internet pod adresem:  http://cordis.europa.eu/pl/home.html lub na stronie Ministerstwa.

Krajowy Punkt Kontaktowy PR UE na swojej stronie internetowej: http://www.kpk.gov.pl  umieszcza szereg usystematyzowanych bieżących wiadomości, a także informacje o odbywających się w różnych ośrodkach w Polsce szkoleniach, związanych z przygotowywaniem nowych wniosków.

W Krakowie Regionalnym Punktem kontaktowym jest grupa pod kierunkiem Tomasza Maczugi przy Politechnice Krakowskiej. Można tam prosić o pomoc w znalezieniu partnerów do różnych form współpracy, pomoc w napisaniu wniosku, zbieranie i przekazywanie informacji o nowych technologiach, zgłaszać swoje oferty badań lub prosić o przeszukanie baz danych interesujących potencjalnych partnerów naukowych i przemysłowych.

Kontakt:
Regionalny Punkt Kontaktowy PR: Centrum Transferu Technologii - Politechnika Krakowska
tel. 628-28-45
e-mail: ctt@transfer.edu.pl
http://www.transfer.edu.pl/

B. Inne organizacje i programy naukowe

zobacz

Program naukowy NATO

Program ten obejmuje dofinansowanie  specjalistycznych konferencji międzynarodowych (uczestnicy od dr w górę), wymiany osobowej związanej z prowadzonym wspólnym projektem, wymiany osobowej na nawiązanie współpracy, naukowych wizyt ekspertów, stypendiów naukowych jak również na realizację projektów badawczych.
Fundusze, jakie można tu uzyskać są mniejsze, ale projekt badawczy nie musi uwzględniać partnera przemysłowego.
Dziedzinami podstawowymi są tematy związane z rozbrojeniem, bezpieczeństwem, środowiskiem, sieciami komputerowymi, ale w  dziedzinie "General Science" przyjmowane są projekty z np. fizyki, biomedycyny itd.
Każdy z kierunków ma swoje określone terminy składania wniosków. Informacje na ten temat, formularze zgłoszeniowe, jak również inne wiadomości są dostępne pod adresem: http://www.nato.int/science.

Członkiem Komitetu Naukowego NATO jest:
Wojciech Dziedzic
Główny specjalista
Departament Współpracy Międzynarodowej
Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
ul. Wspólna 1/3, pok. 235
00-529 Warszawa 53
tel: (22) 529-22-35 oraz (22) 628-47-03
fax:(22) 628-35-34
e-mail: wojciech.dziedzic@mnii.gov.pl

Program COST

Współpraca w ramach programu COST ma charakter koordynacji narodowych projektów badawczych w dziedzinie badań podstawowych - jako części problemów międzynarodowych. Koszty uczestnictwa w projekcie ponosi każdy kraj we własnym zakresie. Można natomiast starać się o fundusze z Ministerstwa na projekt specjalny.
Szczegółowe informacje na temat aktualnie realizowanych Akcji COST można znaleźć pod adresem: http://www.cost.esf.org/.

Krajowym koordynatorem COST w Polsce jest: Marek Zdanowski
Radca Ministra
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Współpracy Międzynarodowej
ul. Wspólna 1/3, pok. 237
00-529 Warszawa 53
tel. : (22) 628 32 89
e-mail: mzdanows@mnii.gov.pl

Inicjatywa EUREKA

Projekty w ramach tego programu nastawione są zdecydowanie na prace wdrożeniowe. Celem jest budowa powiązań nauki i gospodarki uczestniczących krajów ze zjednoczoną Europą. Partnerzy angażują własne środki i dzielą między siebie zyski ze sprzedaży rezultatów projektów.
(link) http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/eureka/aktualnosci/

Koordynatorem krajowym jest w MNiSW:
Mgr inż. Jerzy Tokarski
Polskie Biuro EUREKI
1/3 Wspólna, pok. 566
00-529 Warszawa 53
Tel: +48 22 628 14 06
Tel: +48 22 529 25 66
e-mail: jtokarski@mnii.gov.pl