Międzynarodowe Programy Współpracy w ramach umów PAN-CNRS

Procedura Konkursu na PICS-y na lata 2019-2021

Termin do 6 czerwca 2018 r.


Zgodnie z Umową o współpracy naukowej podpisaną w styczniu 2012 r. Narodowe Centrum Badań Naukowych Francji (CNRS) i Polska Akademia Nauk ogłaszają coroczny konkurs na Międzynarodowe Programy Współpracy Naukowej (Programmes Internationaux de la Coopération Scientifique).


PICS (Programmes Internationaux de la Coopération Scientifique) - Międzynarodowe Programy Współpracy Naukowej (tzw. PICS-y) - programy wymiany wyższej rangi niż wspólne projekty badawcze, akceptowane na okres 3 lat bez możliwości przedłużenia, angażującymi jeden lub więcej zespołów każdej ze Stron. Programy te umożliwiają współpracę zarówno starszym naukowcom, jak i stypendystom post-doc, a także studentom. Instytuty uczestniczące w programie same finansują badania, przy czym część środków przeznaczonych przez CNRS można wykorzystywać na organizację spotkań, zakup drobnych materiałów dla laboratoriów francuskich lub polskich. Realizacja wymiany osobowej przebiega analogicznie jak w przypadku wspólnych projektów badawczych. Składane projekty powinny stanowić rozszerzenie dotychczas prowadzonej współpracy z partnerami francuskimi.

Zgłoszenia do ww. programów będą przyjmowane zgodnie z procedurą ogłoszoną na stronie internetowej: http://www.cnrs.fr/derci/spip.php?article51

- data otwarcia konkursu: 10 kwietnia 2018 r.

- data zamknięcia konkursu: 6 czerwca 2018 r.

Koordynatorzy francuscy afiliowani przy jednostkach CNRS składają formularze w CNRS, (redagowane w języku angielskim) ze streszczeniem w języku francuskim, poprzez stronę internetową CoopIntEER zarządzaną przez DERCI:

https://www.cooperation.cnrs.fr/coopinteer/interne/login.do

Jednocześnie koordynatorzy polscy składają kopię tych formularzy (dołączając do nich streszczenie w języku polskim) do BWZ PAN.
PICS-y zostaną ocenione przez odpowiednich ekspertów CNRS i PAN.


LEA / LIA (Laboratoire européen associé / Laboratoire international associé) - Europejskie Laboratoria Stowarzyszone - są to tzw. "laboratoria bez murów" akceptujące ekipy zarówno z CNRS i PAN, jak i spoza CNRS i PAN. Porozumienie jest zawierane na okres 4 lat, z możliwością przedłużenia w razie konieczności. Zespół francuski może współpracować z jednym lub dwoma zespołami z krajów zagranicznych. Koordynatorem francuskim jest obowiązkowo CNRS. Finansowanie jest dużo wyższe i dotyczy zarówno wymiany (kosztów podróży i utrzymania naukowców zagranicznych), jak i funkcjonowania.

GDRE / GDRI (Groupement de recherche européen / Groupement de recherche international) - Europejskie Grupy Badawcze - jest to sieć łącząca wiele zespołów francuskich (z CNRS lub nie) z wieloma zespołami zagranicznymi (np. z PAN lub nie) bardzo często z wielu różnych krajów. Porozumienie jest podpisywane na 4 lata przez władze zwierzchnie i może być przedłużane w razie konieczności dwa lub trzy razy. Finansowanie sieci jest przeznaczone na wyłącznie wymianę (tzn. na koszt podróży i koszty utrzymania naukowców zagranicznych). Istnieje GDRE grupujące 40 ekip różnych narodowości.

Programy LEA i GDRE mogą być podpisywane w ramach Umowy PAN i CNRS. Koordynatorami są CNRS i PAN. CNRS może również podpisać porozumienia z ekipami uniwersyteckimi (w takim przypadku z wyłączeniem PAN). Wtedy porozumienie jest podpisane przez władze CNRS i Uniwersytetu. Koordynatorem francuskim musi być zawsze CNRS (ze względu na środki finansowe). Obowiązkiem koordynatora jest poszukiwanie środków finansowych nie tyko w dwóch instytucjach - sygnatariuszach porozumienia, ale np. w przemyśle, w ramach kontraktów europejskich, poprzez stypendia itp.)


W ramach Umowy o współpracy naukowej pomiędzy PAN a CNRS - do ewentualnego wykorzystania:
Wzory porozumień zintegrowanych i długofalowych form współpracy - LIA i GDRI

LIA i GDRI wymagają podpisania odrębnych porozumień. Jednostki naukowe PAN posiadające osobowość prawną mogą zawierać takie porozumienia bezpośrednio z CNRS. Wszystkie zintegrowane i długofalowe formy współpracy składane w ramach Umowy PAN-CNRS powinny być oceniane przez ekspertów PAN.