Zakres obowiązków Działu

DZIAŁ OBSŁUGI BADAŃ NAUKOWYCH (DON)

Przygotowuje opracowania merytorycznych dokumentów związanych z działalnością naukową Instytutu. W tym redaguje opisowe wnioski o finansowanie działalności statutowej (wnioski o przyznanie dotacji na utrzymanie potencjału badawczego, wnioski o przyznanie dotacji na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, wnioski o finansowanie kosztów utrzymania SPUB oraz plany zadaniowe). Sporządza opisowe raporty roczne z działalności Instytutu dla PAN oraz roczne raporty opisowe z wykorzystania dotacji na działalność statutowa dla MNiSW. DON pełni funkcje administratora technicznego jednostki w teleinformatycznym Systemie Informacji o Nauce POL-on, prowadzi działalność informacyjną od strony technicznej dotyczącą zasilania danymi systemu POL-on w innych działach Instytutu oraz zasila system POL-on danymi w zakresie objętym obowiązkami Działu. DON prowadzi wewnętrzną bazę danych publikacji pracowników Instytutu z uwzględnieniem parametrów potrzebnych do oceny działalności jednostki oraz zasila cyklicznie danymi o publikacjach system teleinformatyczny Polska Bibliografia Naukowa (PBN). Dział odpowiada za zamieszczanie w zagranicznym serwisie prasowym notatek o znaczących osiągnięciach naukowych z istotnym udziałem badaczy z IFJ PAN. DON prowadzi rejestr patentów i zgłoszeń patentowych z prac badawczych IFJ PAN oraz ewidencję umów o współpracy naukowej IFJ PAN z innymi jednostkami. Dział prowadzi obsługę zgłoszeń wniosków do współpracy międzynarodowej bilateralnej w ramach konkursów ogłaszanych przez MNiSW oraz PAN, a także obsługę refundacji kosztów wyjazdów w ramach współpracy bilateralnej z PAN.


BIBLIOTEKA (BIN)

Gromadzi, opracowuje i udostępnia literaturę naukową i dydaktyczną, prenumeruje czasopisma zagraniczne i polskie, prowadzi sprawy związane z dostępem do elektronicznych wersji czasopism naukowych (umowy konsorcyjne i licencyjne) oraz współpracuje z innymi bibliotekami krajowymi w zakresie wymiany międzybibliotecznej.


ARCHIWUM

Przejmuje do przechowania z poszczególnych jednostek organizacyjnych IFJ PAN materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną, zabezpiecza je, prowadzi ich ewidencję oraz zgodnie z przepisami udostępnia akta. Przekazuje materiały archiwalne do Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie. Inicjuje brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, uczestniczy w jej komisyjnym brakowaniu oraz przekazaniu dokumentacji na makulaturę.