Dział Obsługi Badań Naukowych (DON)

Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

POL-on to Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce. Dane zawarte w systemie są przetwarzane w celu wykonywania zadań związanych z ustalaniem i realizacją polityki naukowej państwa, przeprowadzaniem ewaluacji jakości kształcenia, ewaluacji szkół doktorskich i ewaluacji jakości działalności naukowej, prowadzeniem postępowań w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora, ustalaniem wysokości subwencji i dotacji, nadzorem nad systemem szkolnictwa wyższego i nauki, realizacją zadań przez NAWA, NCBiR oraz NCN. Odbiorcami danych, poza MNiSW, są inne agendy rządowe, np.: Główny Urząd Statystyczny, Rada Doskonałości Naukowej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

System POL-on tworzą m.in. bazy danych:

  • wykaz nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu;
  • wykaz osób ubiegających się o stopień doktora;
  • wykaz instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
  • baza dokumentów w postępowaniach awansowych;
  • baza osób upoważnionych do podpisywania dokumentów;
  • baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych.

Strona logowania do systemu, a także dostępu do zestawień ogólnodostępnych: https://polon2.opi.org.pl

Z materiałami szkoleniowymi oraz instrukcjami pracy w systemie można zapoznać się na stronach pomocy:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on nakładają na jednostki naukowe obowiązek raportowania, aktualizowania, archiwizowania i usuwania danych w systemie POL-on wg nowych zasad i terminów. Przygotowana tabela przedstawia zakres raportowanych danych przez poszczególne działy Instytutu oraz obowiązujące terminy.

Polska Bibliografia Naukowa – publikacje, naukowcy, czasopisma

Polska Bibliografia Naukowa (PBN) to część Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on gromadząca informacje o publikacjach polskich naukowców, dorobku publikacyjnym jednostek naukowych oraz o czasopismach polskich i zagranicznych.

Akty prawne

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on - Tekst jednolity dla aktu - Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 marca 2022 r.