Dział Obsługi Badań Naukowych (DON)

Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

POL-on to Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce. Dane zawarte w systemie są przetwarzane w celu wykonywania zadań związanych z ustalaniem i realizacją polityki naukowej państwa, przeprowadzaniem ewaluacji jakości kształcenia, ewaluacji szkół doktorskich i ewaluacji jakości działalności naukowej, prowadzeniem postępowań w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora, ustalaniem wysokości subwencji i dotacji, nadzorem nad systemem szkolnictwa wyższego i nauki, realizacją zadań przez NAWA, NCBiR oraz NCN. Odbiorcami danych, poza MNiSW, są inne agendy rządowe, np.: Główny Urząd Statystyczny, Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów (w przyszłości Rada Doskonałości Naukowej), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki.

Wśród najważniejszych obszarów tematycznych systemu POL-on są:

  • Podstawowe dane jednostek naukowych i uczelni wyższych
  • Rejestr uprawnień do nadawania stopni naukowych
  • Rejestr pracowników naukowych i nauczycieli akademickich
  • Rejestry nieruchomości, infrastruktury, laboratoriów i aparatury
  • Wykaz patentów i dokonań
  • Wykaz projektów naukowych
  • Wykaz działalności upowszechniających naukę (konferencje naukowe, nagrody i wyróżnienia)
  • Ankieta jednostki

Strona logowania a także dostępu do zestawień ogólnodostępnych: http://polon.nauka.gov.pl/opi/

Polska Bibliografia Naukowa – publikacje, naukowcy, czasopisma

Polska Bibliografia Naukowa (PBN) to część Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on gromadzący informacje o publikacjach polskich naukowców, dorobku publikacyjnym jednostek naukowych oraz o czasopismach polskich i zagranicznych.

Akty prawne

1 października 2019 roku to termin na dostosowanie systemu POL-on do przepisów ustawy. Do dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 3, do wprowadzania, aktualizowania, archiwizowania i usuwania danych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on stosuje się przepisy dotychczasowe. W terminie 6 miesięcy od dnia 1 października 2019 r. podmioty obowiązane do wprowadzania, aktualizowania, archiwizowania i usuwania danych w Systemie POL-on, wprowadzą dane za okres od dnia wejścia w życie ustawy.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Systemu Informacji o Nauce

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce

Zarządzenie Dyrektora IFJ PAN Nr 31/2016 - zasady przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on