Akty prawne i przepisy

Akty prawne

Przepisy

Statut

  • Zarządzenie nr 26/2018 - ogłoszenie tekstu ujednoliconego Statutu Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie

Regulamin Pracy IFJ PAN

Regulamin Wynagradzania Pracowników IFJ PAN

  • Zarządzenie nr 14/2019 - wprowadzenie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie