Sprzedaż

Zarządzenie Nr 33/2019 Dyrektora IFJ PAN z dnia 24 września 2019 roku:
Regulamin zbywania składników majątku ruchomego Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Do rozpoczęcia procedury niezbędne są następujące dokumenty, które należny złożyć w DZI:

  1. wniosek (wzór) z akceptacją Dyrektora IFJ PAN lub osoby upoważnionej;
  2. lista asortymentu wraz ze szczegółowym opisem;
  3. badanie rynku w celu ustalenia ceny - wartości rynkowej (zgodnie z Regulaminem, §2).

We wniosku należy wskazać osoby odpowiedzialne merytorycznie będące jednocześnie członkami komisji ds. zbycia.

Cena - wartość rynkowa poszczególnych składników majątku ruchomego ustalana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem ich stanu, stopnia zużycia oraz popytu na nie. Cena powinna uwzględniać wartość ustaloną przez powołanego rzeczoznawcę lub wartość ustaloną przez osobę odpowiedzialną merytorycznie na podstawie aktualnych cen rynkowych - np. oferty, wydruki ze stron internetowych, cenniki itp.

Szczegółowe informacje dotyczące zbywanego składnika majątku ruchomego - m.in. rok produkcji, stan, model/producent, parametry podstawowe, rysunki/zdjęcia, czy jest możliwości obejrzenia przedmiotów, jeśli tak wskazać gdzie.

Ogłoszenia o sprzedaży