Zaopatrzenie

Zarządzenie nr 7/2021 - wprowadzenie Regulaminu postępowania konkursowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, nie objęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych

Wzór zapotrzebowania: [docx] [pdf]
Protokół wyboru ofert

INSTRUKCJA

 1. Do rozpoczęcia procedury dostaw/usług wykonywanych przez zewnętrznych dostawców lub wykonawców konieczne jest złożenie zapotrzebowania. Dotyczy to również dostaw/usług na kwotę powyżej 30000 Euro netto, realizowanych w drodze przetargów przez Dział Zamówień Publicznych (DZP).
 2. Zamawiający składa w Dziale Zaopatrzenia i Inwentaryzacji (DZI) wypełniony formularz zapotrzebowania z ewentualnymi załącznikami (np. lista elementów, oferty, protokół wyboru ofert, opis zamówienia, oświadczenia, uzasadnienia). W przypadku załączników w języku obcym wraz z tłumaczeniem.
 3. Formularz musi mieć wypełnione pola:
  a) Symbol komórki organizacyjnej
  b) Symbol kosztów
  c) Koszt maksymalny
  d) Zamawiający
  e) Podpis dysponenta kosztów tj. Kierownika zadania lub osoby przez niego upoważnionej
  f) Co najmniej jedno pole "Przedmiot zapotrzebowania" i "ilość"
 4. DZI przyjmuje zapotrzebowanie, rejestruje, sprawdza w DEP i/lub DWE, że zamawiająca komórka organizacyjna dysponuje wymaganą kwotą, składa do akceptacji Dyrektora/Zastępców Dyrektora.
 5. Jeżeli kwota zamówienia nie przekracza 30000 Euro netto DZI przystępuje do realizacji zamówienia zgodnie z procedurami zawartymi w Regulaminie postępowania konkursowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie.
 6. Zapotrzebowania na zamówienia powyżej 30000 Euro netto kierowane są do Działu Zamówień Publiczny (DZP), a po zakończeniu procedury i zawarciu umowy z wybranym Wykonawcą realizację przejmuje Dział Zaopatrzenia i Inwentaryzacji.
 7. Po dokonaniu zakupu DZI przekazuje przedmioty i przedstawia rachunek/fakturę do podpisu osobie zamawiającej.
 8. Osoba odbierająca na rachunku/fakturze winna wpisać poniższą formułkę wraz z datą i podpisem:
  "POTWIERDZAM ODBIÓR MATERIAŁU/WYPOSAŻENIA/APARATURY NA POTRZEBY DZIAŁU/ZAKŁADU"
  lub
  "POTWIERDZAM WYKONANIE USŁUGI NA POTRZEBY DZIAŁU/ZAKŁADU"
 9. Oryginał rachunku/faktury DZI przekazuje niezwłocznie do Działu Finansowo-Księgowego.
 10. Jeśli wymagają tego przepisy wewnętrzne DZI sporządza niezbędne dokumenty - protokoły SO (przyjęcie aparatury) lub RW (przyjęcie wyposażenia).
 11. Zamawiający dokonujący zakupów "na własną rękę" proszeni są o uprzednie zarejestrowanie zapotrzebowania i uzgodnienie tego faktu z DZI. Zamawiający przedstawia w DZI rachunek/fakturę jako potwierdzenie zrealizowania zakupu. Data faktury/rachunku nie może być wcześniejsza niż data rejestracji zapotrzebowania.
 12. IFJ PAN ma zawarte stałe umowy na:
  a) dostawę: materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, materiałów elektrycznych, materiałów budowlanych, gazów sprężonych, wody źródlanej, ciekłego azotu, odczynników chemicznych
  b) usługi: pocztowe, kurierskie, konserwacji dźwigów, konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych, medycyny pracy, odbioru zużytych tonerów, odbioru elektroodpadów