Wykłady i ćwiczenia dla studentów Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Wydziału Metali Nieżelaznych AGH

Prowadzący: Prof. dr hab. Antonina Cebulska-Wasilewska
Zakład Fizyki Doświadczalnej Układów Złożonych (NZ52)

Program wykładów dla studentów IV roku Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

 • Biologiczne skutki promieniowania jonizującego
  • fizyczne oddziaływanie promieniowania z materią
  • molekularne teorie oddziaływania promieniowania jonizującego na komórkę żywą
  • zależność skutku biologicznego od rodzaju i wielkości ekspozycji na promieniowanie jonizujące
  • radiobiologia neutronów
 • Chemiczne mutageny środowiskowe
  • mechanizmy działania czynników genotoksycznych
  • zależność skuteczności genotoksycznej od struktury chemicznej związków
  • rola genetycznej podatności (polimorfizm cytochromu p450)
 • Fizyczne i chemiczne zagrożenia środowiskowe - skutki stochastyczne
  • główne zagrożenia środowiskowe i radiacyjne a percepcja ryzyka środowiskowego
  • koncepcja Sv-ekwiwalentu w zagrożeniach środowiskowych
  • współdziałanie czynników chemicznych i promieniowania jonizującego
  • środowiskowe źródła ryzyka i możliwości ich modyfikacji
 • Biologiczny monitoring środowiskowych skutków genotoksycznych
  • układy modelowe i bioindykacyjne
  • laboratoryjne badania in vitro oraz in vivo
  • retrospektywna dozymetria biologiczna dawki pochłoniętej
  • monitoring zaburzeń genetycznych w komórkach ludzkich

Ćwiczenia:

 • Ocena w oparciu o analizę metodą komet uszkodzeń DNA w limfocytach człowieka, aktywności genotoksycznej HgCl2 działającego bez oraz w interakcji z promieniowaniem X.
 • Badanie podatności limfocytów człowieka na działanie fenyloaminy.
 • Dozymetria biologiczna dawki pochłoniętej.
 • Wpływ różnych dawek promieniowania jonizującego na poziom mutacji genowych w komórkach testu Trad-SH. Analiza zróżnicowania radiowrażliwości osobniczej.
 • Wpływ podzielenia dawki promieniowania X na poziom mutacji genowych w komórkach testu Trad-SH.