Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie „Fizyczne, chemiczne i biofizyczne podstawy nowoczesnych technologii i inżynierii materiałowej (FCB)”

Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie „Fizyczne, chemiczne i biofizyczne podstawy nowoczesnych technologii i inżynierii materiałowej (FCB)” powstały jako środowiskowe studia doktoranckie z inicjatywy dwóch wydziałów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, a mianowicie Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego a także krakowskich instytutów Polskiej Akademii Nauk – Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera oraz Instytutu Fizyki Jądrowej im Henryka Niewodniczańskiego. FCB są studiami interdyscyplinarnymi i realizowane w ich ramach rozprawy doktorskie dotyczą tematyki obejmującej dziedziny nauki reprezentowane przez uczestniczące w projekcie jednostki: fizykę, biofizykę, chemię, inżynierię materiałową oraz technologię chemiczną. W opracowaniu programu FCB wykorzystaliśmy nasze wspólne, długoletnie i udane doświadczenie w prowadzeniu studiów doktoranckich, także o profilu interdyscyplinarnym, co zaowocowało uzyskaniem dofinansowania projektu FCB przez Program Operacyjny Wiedza – Edukacja – Rozwój (POWER). Daje to doktorantom FCB możliwość uzyskania wyższych stypendiów doktoranckich oraz ubiegania się o środki finansowe przeznaczone na wyjazdy konferencyjne i stażowe, a także materiały potrzebne do pracy badawczej.

Zapraszamy do prowadzenia badań i wykonywania prac doktorskich w ramach projektu FCB - IFJ PAN. Naprawdę warto!!!


Strona główna FCB

Co oznacza „interdyscyplinarność”

FCB w IFJ PAN