Temat: Testowanie modeli Nowej Fizyki poprzez obserwację (lub jej brak) wielkich pęków atmosferycznych inicjowanych przez duże kaskady fotonów.
(Probing New Physics trough (non)observation of extensive air showers induced by large cascades of photons.)

Promotor: dr hab. Piotr Homola, profesor IFJ PAN, (+48 12) 662 8348
e-mail: Piotr.Homola@ifj.edu.pl


Opis:
W Obserwatorium Pierre Auger badamy wielkie pęki atmosferyczne: kaskady cząstek wtórnych inicjowane przez cząstki promieniowania kosmicznego o najwyższych znanych energiach: rzędu 1020 eV - tj. wiele milionów razy większych niż energie możliwe do uzyskania w ziemskich akceleratorach. Wielkie pęki mogą być inicjowane również przez kaskady fotonów i elektronów powstałe ponad atmosferą w wyniku niestandardowych procesów elektromagnetycznych. Identyfikacja przynajmniej niektórych typów takich kaskad powinna być możliwa poprzez analizę własności niestandardowych wielkich pęków. Rozejrzyj się ponad paradygmatem i działaj.