Temat: Numeryczna analiza równań elektrodynamiki kwantowej opisujących rozszczepienie fotonu o bardzo dużej energii na fotony wtórne.
(Numerical analysis of QED equations describing the photon splitting effect in the regime of ultra-high energies.)

Promotor: dr hab. Piotr Homola, profesor IFJ PAN, (+48 12) 662 8348
e-mail: Piotr.Homola@ifj.edu.pl


Opis:
W Obserwatorium Pierre Auger badamy wielkie pęki atmosferyczne: kaskady cząstek wtórnych inicjowane przez cząstki promieniowania kosmicznego o najwyższych znanych energiach: rzędu 1020 eV - tj. wiele milionów razy większych niż energie możliwe do uzyskania w ziemskich akceleratorach. Wielkie pęki mogą być inicjowane również przez kaskady fotonów i elektronów powstałe ponad atmosferą w wyniku rozszczepienia fotonu pierwotnego na fotony wtórne (ang. photon splitting). Zjawisko rozszczepienia fotonu nie zostało dotąd potwierdzone eksperymentalnie a wydaje się, że mogłoby być obserwowalne pośrednio w naszym Obserwatorium. Potrzebujemy jednak dokładnych obliczeń dotyczących przewidywań obserwacyjnych dla różnych założeń. Okazuje się że numeryczne opracowanie istniejących równań jest wysoce nietrywialne. Potrzebujemy Twojej pomocy.