Temat: Badanie anihilacji antyprotonów w materii jądrowej przy użyciu modelu kaskady wewnątrzjądrowej

Promotor: dr Krzysztof Pysz, (+48 12) 662 84-36
e-mail: Krzysztof.Pysz@ifj.edu.pl


Opis:

Anihilacja antyprotonów będzie m.in. wykorzystywana do kreacji i badania jąder atomowych z podwójną dziwnością w planowanym ekspermencie PANDA@FAIR (http://www-panda.gsi.de/) w Darmstadt (Niemcy). Innym ciekawym wykorzystaniem anihilacji antyprotonów jest badanie mechanizmów dysypacji energii w jadrach atomowych poprzedzających reakcje spallacji. To zagadnienie wiąże się np. z problemem celowości wykorzystywania antyprotonów w terapii hadronowej nowotworów. Do opisu wspomnianych procesow może być używany model kaskady wewnątrzjądrowej. Celem pracy magisterskiej będzie implementacja elemtarnych procesow hadronowych zwiazanych z anihilacją anyprotonu do istniejącego modelu kaskady. Do sprawdzenia jakości rezultatów slużyć będą dostępne dane doświadczalne. Student ma możliwośc zapoznania się z szerokim zakresem zagadnień dotyczącym zarówno tradycyjnej fizyki jądrowej w jej aspektach medycznych i technicznych (związanych ze spalacją jądrową) jak i fizyki oddziaływań hadronów. Zdobędzie też biegłośc w programowaniu (C++, Fortran) oraz w używaniu środowiska do analizy i wizualizacji danych CERN-ROOT.

Do wykonania pracy konieczne jest posiadanie (lub szybkie przyswojenie sobie) wiedzy z zakresu podstaw fizyki jądrowej oraz programowania (C++, FORTRAN).