Temat: Badania dynamiki molekularnej metodą spektroskopii absorpcyjnej IR

Opiekun: dr Ewa Juszyńska, tel. (+48 12) 662 82-34
e-mail: Ewa.Juszynska@ifj.edu.pl


Opis:

Celem pracy będzie określenie drgań wibracyjnych molekuł wybranych układów molekularnych przy zastosowaniu fourierowskiej spektroskopii absorpcyjnej w zakresie środkowej podczerwieni. Na podstawie analizy kształtu pasm w widmach absorpcyjnych zostaną określone drgania wewnętrzne molekuł, tj. libracyjne, deformacyjne i rozciągające, pomiędzy atomami poszczególnych grup funkcyjnych. Temperaturowe badania absorpcyjne pozwolą na określenie dynamiki w poszczególnych fazach termodynamicznych między innymi w fazach mezomorficznych, krystalicznych i ciekłej. Analiza kształtu pasm pozwoli na wyznaczenie barier aktywacyjnych ruchów molekularnych oraz na określenie własności oddziaływań międzymolekularnych (np. wiązań wodorowych).

W celu interpretacji wyników eksperymentalnych przeprowadzone będą obliczenia kwantowo mechaniczne z wykorzystaniem pakietów zawartych w programie Materials Studio