Temat: Oprogramowanie karty analizatora wielokanałowego Trump ORTEC z użyciem pakietu Connection Programemer's Toolkit A11-B32 ver. 6.0

Opiekun: prof. dr hab.inż. Jerzy Dryzek, tel.: 12 662 84 38
e-mail: Jerzy.Dryzek@ifj.edu.pl


Opis:

System akwizycji widma amplitudowego Trump firmy ORTEC służy między innymi do zbierania i analizy widm promieniowania gamma, których rejestrację przeprowadza się z użyciem np. detektorów germanowych. Oparty jest o kartę PCI i oprogramowanie MAESTRO. Oferuje możliwości oprogramowania go w ramach wewnętrznych skryptów tak, aby kontrolował on proste czynności komputera np. automatyczną zmianę próbek podczas pomiaru. Niestety nie umożliwia on sterowania i obsługi karty z zewnętrznego oprogramowania zainstalowanego na tym komputerze. Wychodząc naprzeciw takim oczekiwaniom firma ORTEC stworzyła pakiet pt. Connection Programmer's Toolkit A11-B32 ver. 6.0, który pozwala tworzyć narzędzia umożliwiające sterowanie kartą w oparciu o zewnętrzne oprogramowanie, które dodatkowo może wykonywać inne bardziej złożone zadania np. sterowanie temperaturą mierzonych próbek, automatycznym zbieraniem widm amplitudowych, i ich analizę i podawanie wyników w nowych procedurach graficznych. To stwarza możliwości prowadzenia nowych, bardziej złożonych pomiarów.

Celem pracy magisterskiej prowadzonej w pracowni anihilacji pozytonów w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie będzie oprogramowanie karty Trump z użyciem narzędzia A11-b32 ver. 6.0 tak, aby możliwe było automatyczne odczytywanie widm i ich analiza np. półszerokości linii anihilacyjnej, lub tzw. parametru S i podawanie wyników między innymi w formie graficznej w zależności np. od czasu pomiaru i aktualnej temperatury próbki. Do wykonania tej pracy niezbędna będzie znajomość programowania w dowolnym języku, np. C++, Fortran lub VB. W pracowni student będzie miał dostęp do karty i wspomnianego pakietu, dostęp do detektora germanowego, oraz opiekę promotora. W ramach pracy student, wykona także pomiary np. profilu implantacji pozytonów i rozkładu defektów z użyciem napisanego przez siebie oprogramowania.

Warto nadmienić, że system Trump ORTEC jest szeroko wykorzystywany w laboratoriach fizyki jądrowej i lub analiz skażeń promieniotwórczych. Jego poznanie i nauczenie się sterowania nim z użyciem zewnętrznego oprogramowania może być pomocne w późniejszej pracy. Dodatkowo student nauczy się obsługi innych urządzeń współpracujących z kartą Trump ORTEC i zapozna się technikami stosowanymi w metodzie anihilacji pozytonów.