Temat: Badanie dynamiki przejścia szklistego oraz kinetyki procesu rekrystalizacji farmaceutyków

Opiekun: dr Natalia Osiecka, tel. (+48 12) 662 8481
e-mail: Natalia.Osiecka@ifj.edu.pl


Opis:

Celem pracy będzie wykonanie komplementarnych pomiarów dla farmaceutyków przy pomocy metod spektroskopii wibracyjnej, spektroskopii dielektrycznej, różnicowej kalorymetrii skaningowej oraz dyfrakcji rentgenowskiej w funkcji temperatury. Następnie dane eksperymentalne zostaną przeanalizowane pod kątem możliwych oddziaływań w badanych układach, z naciskiem na wytłumaczenie zjawisk zachodzących w trakcie przejścia szklistego oraz późniejszej rekrystalizacji fazy szklistej.

Student opanuje podstawy wielu technik badawczych oraz pozyska umiejętność szybkiej analizy dużej ilości danych.