Temat: Nierównowagowe poprawki do widm produkowanych cząstek
(Nonequilibrium corrections to the spectra of emitted particles)

Promotor: prof. dr hab. Piotr Bożek, tel. 662 82-72
e-mail: Piotr.Bozek@ifj.edu.pl


Kierunek: Fizyka techniczna
Specjalność: Fizyka jądrowa, Fizyka komputerowa


Opis:

1. W modelu termalnym produkcji cząstek wprowadzimy poprawki nierównowagowe. Parametry modelu zostaną dopasowane do danych eksperymentalnych dla rozkładów w pędzie poprzecznym mierzonych w zderzeniach jądrowych na akceleratorach RHIC i LHC. Dodatkowo wykonane zostaną symulacje Monte-Carlo uwzględniające rozpady rezonansów.

2. Przeanalizowane zostaną zmierzone widma cząstek w pędzie poprzecznym dla zderzeń centralnych Au-Au o energiach 63 do 200 GeV na nukleon i zderzeń centralnych Pb-Pb o energii 2760 GeV. Do opisu widm stosuje się model termalny produkcji cząstek. Cząstki są emitowane z rozszerzającego się źródła. Pędy cząstek są złożeniem ruchu płynu w ośrodku i ruchu termalnego. Uogólnimy to podejście zakładając, że emisja nie następuje dokładnie w równowadze. Poprawki do rozkładu termalnego można zapisać jako przesuniecie ku czerwieni (redshift) pędów cząstek. Oznacza to wykonanie dopasowań do danych z uwzględnieniem tego dodatkowego parametru. Na podstawie tej analizy można będzie wyznaczyć tzw. drugą lepkość gorącej materii wytworzonej w zderzeniu.

3. Uzyskane umiejętności:

  • analiza wyników najnowszych eksperymentów z akceleratorów RHIC i LHC,
  • poznanie prostych modeli zderzeń i poznanie metod analizy i dopasowania modelu do danych,
  • publikacja naukowa.