Temat: Zastosowanie mikrowiązek promieniowania jonizującego w badaniach efektu sąsiedztwa
(Application of ionising radiation microbeams in bystander effect studies)

Promotor: dr Anna Wiecheć, tel. 662 80-95
e-mail: Anna.Wiechec@ifj.edu.pl


Kierunek: Fizyka Medyczna


Opis:

1. Badania odpowiedzi komórek na promieniowanie jonizujące pozostają od wielu lat w centrum zainteresowania radiobiologii i radioterapii. Szczególnie interesujące są badania prowadzone na pojedynczych komórkach w zakresie stosowania niskich dawek, bowiem nadal nie wyjaśniono, w jaki sposób efekty biologiczne są zależne od dawki promieniowania jonizującego w zakresie do 1Gy. Badania radiobiologiczne w obszarze niskich dawek promieniowania były i są bardzo trudne pod względem eksperymentalnym. Dopiero przy zastosowaniu mikrowiązek promieniowania, dzięki dokładnej lokalizacji oddziaływania w czasie i przestrzeni możliwe było odkrycie i badanie takich efektów jak między innymi poradiacyjny efekt sąsiedztwa (bystander effect).
Celem pracy jest prowadzenie obserwacji zmian morfologicznych (takich jak zmiana kształtu czy wielkości komórki, fragmentacji jądra, uszkodzenia błony komórkowej) w komórkach napromienianych mikrowiązką protonową i/lub promieniowania X, jak również w komórkach od nich oddalonych (badanie efektu sąsiedztwa). Na podstawie barwień biochemicznych oraz obserwacji w mikroskopie fluorescencyjnym planowane jest określenie efektu biologicznego w zależności od odległości badanych komórek od napromieniowanych komórek. Uzyskane rezultaty będą prezentowane na konferencji naukowej.

2. W ramach pracy Magistrant zapozna się z następującą aparaturą: mikrowiązkami protonową i promieniowania X, mikroskopem fluorescencyjnym. Pozna techniki hodowli komórkowych i wykonywania preparatów biochemicznych.

3. Magistrant nabędzie umiejętność:

  • prowadzenia pomiarów na układach mikrowiązek: protonowej i/lub mikrowiązce promieniowania X, które są przystosowane do napromieniowania pojedynczych komórek,
  • pracy w laboratorium biologicznym (hodowle komórkowe, testy biochemiczne),
  • analizy z zastosowaniem mikroskopu fluorescencyjnego,
  • pozyskiwania danych literaturowych i porównywania ich z otrzymanymi danymi eksperymentalnymi,
  • pracy w zespole naukowym.
  • 4. Praca będzie wykonywana we współpracy z Politechniką Śląską, Katedrą Biotechnologii Wydziału Automatyki i Robotyki.