Temat: Ilościowa ocena dwuniciowych uszkodzeń DNA powstałych w zależności od dawki promieniowania jonizującego
(The quantitative estimation of DNA double-strand damage in dependence on the ionizing radiation doses)

Opiekun: dr Anna Wiecheć, tel.: 12 662 80 95
e-mail: Anna.Wiechec@ifj.edu.pl


Opis:

1. Określenie efektów poradiacyjnych w napromieniowanej komórce jest istotnym zagadnieniem w radiobiologii doświadczalnej i klinicznej. Do najbardziej niebezpiecznych uszkodzeń dla komórki należą dwuniciowe pęknięcia DNA (double-strand breaks - dsb) - jeśli nie zostaną poprawnie naprawione mogą prowadzić do mutacji, aberracji chromosomowych lub śmierci.

Jednym z pierwszych sygnałów powstania dsb w komórce jest fosforylacja białka - histonu H2AX. Test immunochemiczny gamma-H2AX pozwala ocenić liczbę powstałych dsb. Z danych literaturowych wynika, że test ten może mieć zastosowanie w praktyce klinicznej. Gamma-H2AX może być czułym markerem wczesnych nowotworów oraz wskaźnikiem wrażliwości komórek na radioterapię lub chemioterapię. Obecnie trwają prace nad standaryzacją testu gamma-H2AX dla niskich dawek promieniowania w celu zastosowania go w dozymetrii biologicznej.

Celem pracy jest analiza ilościowa dwuniciowych uszkodzeń DNA indukowanych promieniowaniem jonizującym (protonami i promieniowaniem X) w komórkach człowieka. Na podstawie barwienia immunocytochemicznego (test gamma-H2AX) oraz obserwacji w mikroskopie fluorescencyjnym planowane jest określenie efektu biologicznego, jakim jest powstawanie dwuniciowych uszkodzeń DNA w zależności od dawki promieniowania jonizującego.

2. W ramach pracy Magistrant zapozna się z następującą aparaturą: mikrowiązkami protonową i/lub promieniowania X, aparatem rentgenowskim, mikroskopem fluorescencyjnym. Pozna techniki hodowli komórkowych i wykonywania preparatów biochemicznych.

3. Magistrant nabędzie umiejętność:

  • prowadzenia pomiarów na układzie mikrowiązki protonowej i/lub mikrowiązce promieniowania X, które są przystosowane do napromieniowania pojedynczych komórek
  • przeprowadzania badań w zakresie dozymetrii biologicznej
  • pracy w laboratorium biologicznym (hodowle komórkowe, testy biochemiczne)
  • analizy z zastosowaniem mikroskopu fluorescencyjnego
  • pozyskiwania danych literaturowych i porównywania ich z otrzymanymi danymi eksperymentalnymi
  • pracy w zespole naukowym