Temat: Opracowanie metody PCC z wykorzystaniem komórek CHO
(Development of PCC method with the application of CHO cells)

Promotor: dr Justyna Miszczyk, tel.: 662 84-09
e-mail: Justyna.Miszczyk@ifj.edu.pl


Opis:

Metoda PCC może być przeprowadzana w dwóch wersjach. Opis proponowanego tematu oraz możliwości dla przyszłego magistranta jest tożsamy z równolegle zaproponowanym tematem chemicznie indukowanej fuzji w metodzie PCC. Celem niniejszej pracy magisterskiej będzie natomiast przeprowadzenie rzetelnego przeglądu dostępnych procedur wykonania procedury PCC w wersji z użyciem komórek CHO (Chinese Hamster Ovary). Na tej podstawie magistrant zaprezentuje dane literaturowe w pracy magisterskiej, które będą walidowane przez inne osoby uczestniczące w projekcie, tak aby w konsekwencji przedstawić opracowaną i zoptymalizowaną procedurę PCC opartej na fuzji z wykorzystaniem komórek CHO dla różnych scenariuszy zastosowań, w tym szczególnie dla potrzeb stosowania na stanowisku radioterapii protonowej Centrum Cyklotronowego Bronowice. Procedury te także będą służyły w pierwszej kolejności do wykonania krzywych dawka-skutek dla promieniowania o różnym LET (X oraz protony) w zakresie dawek 0,0-4,0 Gy dla różnych dawców.

Uwagi:

Przygotowanie pracy magisterskiej planuje się finansować ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/09/D/NZ7/00324, w konkursie SONATA, w ramach projektu: „Opracowanie i optymalizacja metody PCC dla potrzeb stosowania na stanowisku radioterapii protonowej Centrum Cyklotronowego Bronowice” – zadanie 3, 4 oraz 8.