Temat: Struktura krystalograficzna domieszkowanych stopów cienkowarstwowych FePd badana metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego
(Crystallographic structure of doped FePd thin film alloys studied by X-ray diffraction)

Promotor: dr hab. Marta Marszałek, tel. 662 83-23
e-mail: Marta.Marszalek@ifj.edu.pl


Kierunek: Fizyka techniczna
Specjalność: Fizyka ciała stałego


Opis:

1. Celem pracy jest badanie struktury krystalograficznej domieszkowanych cienkowarstwowych stopów FePd:Cu uzyskanych poprzez wygrzewanie układów wielowarstwowych Fe/Pd/Cu. Ponadto badany będzie wpływ domieszkowania metalami takimi jak In, Sb i Pb oraz wpływ sposobu wprowadzenia domieszek do stopu na jego strukturę krystalograficzną.

2. W pracy wykonane zostaną metodą naparowania termicznego w ultra wysokiej próżni układy wielowarstwowe Fe/Pd/Cu poddane po depozycji wygrzewaniu termicznemu w celu uzyskania uporządkowanej struktury krystalograficznej L10. W charakterze podłoży użyte zostaną materiały amorficzne takie jak szkło i SiO2. Na wybranych układach wykonane zostaną pomiary metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego mające na celu określenie parametrów komórki elementarnej stopu trójskładnikowego oraz parametru uporządkowania.

3. Magistrant opanuje podstawy technik depozycji w próżni, umiejętność wykonywania pomiarów metodą dyfrakcji rentgenowskiej i reflektometrii promieniowania X oraz analizy wyników. Praca będzie realizowana w zespole zajmującym się ta tematyką od kilku lat pod opieką doktoranta prowadzącego projekt.

4. Praca wykonywana będzie w ramach międzynarodowego projektu badawczego MNiSW-DAAD "Własności strukturalne i magnetyczne warstw stopowych FePd-Cu na planarnych amorficznych podłożach jak również na samoorganizujących się cząstkach SiO22".

5. Nowatorski charakter projektu dotyczy badania materiału o prostopadłej anizotropii magnetycznej z potencjalnym zastosowaniem w dziedzinie zwiększania gęstości zapisu danych w pamięciach magnetycznych. Nanoszenie stopów FePd na podłoża amorficzne oraz ich domieszkowanie celem obniżenia temperatury porządkowania stopu przybliża komercyjne zastosowania materiału.