Temat: Badanie struktury lokalnej domieszkowanych stopów cienkowarstwowych FePd badana metodą spektroskopii mössbauerowskiej elektronów konwersji
(Studies of local structure of doped FePd thin film alloys by Mössbauer conversion electron spectroscopy)

Promotor: dr hab. Marta Marszałek, tel. 662 83-23
e-mail: Marta.Marszalek@ifj.edu.pl


Kierunek: Fizyka techniczna
Specjalność: Fizyka ciała stałego


Opis:

1. Celem pracy jest określenie w jakich pozycjach krystalograficznych lokują się domieszki w domieszkowanych cienkowarstwowych nanostopach FePd o strukturze L10. Ponadto badany będzie wpływ domieszkowania metalami takimi jak In, Sb i Pb oraz wpływ sposobu wprowadzenia domieszek do stopu na ich strukturę.

2. W pracy wykonane zostaną metodą naparowania termicznego w ultra wysokiej próżni układy wielowarstwowe 57Fe/Pd/X (X=domieszka) poddane po depozycji wygrzewaniu termicznemu w celu uzyskania uporządkowanej struktury krystalograficznej L10. W charakterze podłoży użyte zostaną materiały amorficzne takie jak szkło i SiO2. Na wybranych układach wykonane zostaną pomiary metodą spektroskopii mössbauerowskiej elektronów konwersji. Dokonana zostanie analiza oddziaływań nadsubtelnych w celu uzyskania informacji o lokalnym otoczeniu atomów Fe.

3. Magistrant opanuje podstawy technik depozycji w próżni, umiejętność wykonywania pomiarów techniką spektroskopii mössbauerowskiej elektronów konwersji oraz analizy uzyskanych wyników. Praca będzie realizowana w zespole zajmującym się ta tematyką od kilku lat pod opieką pracownika prowadzącego projekt.

4. Praca wykonywana będzie w ramach projektu badawczego MNiSW "Stopy FePd na matrycach nanocząstek - nowy materiał do zapisu magnetycznego".

5. Nowatorski charakter projektu dotyczy badania materiału o prostopadłej anizotropii magnetycznej z potencjalnym zastosowaniem w dziedzinie zwiększania gęstości zapisu danych w pamięciach magnetycznych. Nanoszenie stopów FePd na podłoża amorficzne oraz ich domieszkowanie celem obniżenia temperatury porządkowania stopu przybliża komercyjne zastosowania materiału. Zastosowanie metody lokalnego próbnika do badania struktury w skali atomowej daje unikalna informacje o procesach zachodzących podczas formowania takich stopów.