Temat: Badanie naprężeń w domieszkowanych stopach cienkowarstwowych FePd metodami rentgenowskimi
(Strain measurements in doped FePd thin film alloys studied by X-ray diffraction methods)

Promotor: dr hab. Marta Wolny-Marszałek, tel. 662 83-23
e-mail: Marta.Marszalek@ifj.edu.pl


Kierunek: Fizyka techniczna
Specjalność: Fizyka ciała stałego


Opis:

1. Celem pracy jest określenie naprężeń powstających w wyniku domieszkowania w cienkowarstwowych nanostopach FePd o strukturze L10.

2. W pracy wykonane zostaną metodą naparowania termicznego w ultra wysokiej próżni układy wielowarstwowe Fe/PdCu poddane po depozycji wygrzewaniu termicznemu w celu uzyskania uporządkowanej struktury krystalograficznej L10. W charakterze podłoży użyte zostaną materiały amorficzne takie jak szkło i SiO2. Na wybranych układach wykonane zostaną pomiary metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego w różnych geometriach pomiarowych (skany Θ-2Θ, skany ω, pomiary na kole Eulera).

3. Magistrant opanuje podstawy technik depozycji w próżni, umiejętność wykonywania pomiarów metodą dyfrakcji rentgenowskiej w różnych geometriach pomiarowych i reflektometrii promieniowania X oraz umiejętność analizy dyfraktometrów. Praca będzie realizowana w zespole zajmującym się ta tematyką od kilku lat pod opieką doktoranta prowadzącego projekt.

4. Praca wykonywana będzie w ramach projektu badawczego MNiSW "Stopy FePd na matrycach nanocząstek - nowy materiał do zapisu magnetycznego".

5.Nowatorski charakter projektu dotyczy badania materiału o prostopadłej anizotropii magnetycznej z potencjalnym zastosowaniem w dziedzinie zwiększania gęstości zapisu danych w pamięciach magnetycznych. Znaczącą rolę w procesie przygotowywania stopów FePd na podłożach amorficznych odgrywają naprężenia w cienkiej warstwie, powstające zarówno podczas procesu depozycji układu wielowarstwowego jak i podczas procesu obróbki termicznej.