Temat: Nanostrukturyzacja domieszkowanych stopów cienkowarstwowych FePd przy pomocy bezpośredniej interferencyjnej litografii laserowej
(Nanopatterning of doped FePd thin film alloys by direct laser interference lithography)

Promotor: dr hab. Marta Wolny-Marszałek, tel. 662 83-23
e-mail: Marta.Marszalek@ifj.edu.pl


Kierunek: Fizyka techniczna
Specjalność: Fizyka ciała stałego


Opis:

1. Celem pracy jest zastosowanie techniki bezpośredniej interferencyjnej litografii laserowej do nanostrukturyzacji domieszkowanych cienkowarstwowych nanostopów FePd o strukturze L10. Badany będzie wpływ doboru parametrów pracy lasera oraz konfiguracji układu optycznego na rodzaj i własności magnetyczne otrzymanych struktur.

2. Badania prowadzone będą na uporządkowanych chemicznie domieszkowanych nanostopach FePd naniesionych na podłożach Si pokrytych warstwa SiO2. W celu określenia charakteru uzyskanych nanostruktur i ich własności magnetycznych zastosowana będzie mikroskopia sił atomowych i magnetycznych.

3. Magistrant opanuje umiejętność wykonywania nanolitografii przy pomocy wiązki lasera oraz umiejętność wykonywania pomiarów przy pomocy mikroskopu sił atomowych wraz z analizą obrazów. Praca będzie realizowana w zespole zajmującym się tą tematyką od kilku lat pod opieką pracownika prowadzącego projekt.

4. Praca wykonywana będzie w ramach projektu badawczego MNiSW "Stopy FePd na matrycach nanocząstek - nowy materiał do zapisu magnetycznego".

5. Nowatorski charakter projektu dotyczy badania materiału o prostopadłej anizotropii magnetycznej z potencjalnym zastosowaniem w dziedzinie zwiększania gęstości zapisu danych w pamięciach magnetycznych. Nanostrukturyzacja metodą bezpośredniej interferencyjnej litografii laserowej będzie miała na celu uzyskanie uporządkowanych nanostruktur o prostopadłej anizotropii magnetycznej.