Temat: Badanie własności syntetycznego hydroksyapatytu nanoszonego na podłożach tytanowych metodą syntezy hydrotermalnej
(Studies of properties of synthetic hydroxyapatite deposited on Ti by hydrothermal method)

Promotor: dr hab. Marta Wolny-Marszałek, tel. 662 83-23
e-mail: Marta.Marszalek@ifj.edu.pl


Kierunek: Fizyka medyczna


Opis:

1. Celem pracy jest określenie struktury i składu syntetycznego hydroksyapatytu nanoszonego na podłożach Ti i stopów Ti preimplantowanych jonami Ca i P. Ta konfiguracja materiałów (tytan-hydroksyapatyt) ma istotne znaczenie dla protez ortopedycznych, ze względu na dobrą biozgodność warstwy barierowej syntetycznego hydroksyapatytu z tkanką kostną, co zapobiega procesom zapalnym i przyśpiesza osteointegrację implantu. Uzyskana zostanie zależność własności hydroksyapatytu w zależności od dozy implantowanych jonów i warunków syntezy hydrotermalnej.

2. W pracy wykonane zostaną metodą syntezy hydrotermalnej z roztworu Hanka warstwy hydroksyapatytu na preimplantowanych podłożach Ti i jego stopów. Analiza składu i struktury wykonywana będzie przy pomocy konfokalnej mikrospektroskopii ramanowskiej, mikroskopii sił atomowych i dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego. Określony zostanie wpływ implantacji Ti jonami Ca i P oraz wpływ parametrów syntezy (czas, temperatura, ciśnienie) na strukturę i skład hydroksyapatytu.

3. Magistrant opanuje podstawy syntezy hydrotermalnej, umiejętność wykonywania pomiarów metodą dyfrakcji rentgenowskiej, konfokalnej mikrospektroskopii ramanowskiej oraz mikroskopii sił atomowych. Praca będzie realizowana w zespole zajmującym się tą tematyką od kilku lat pod opieką prowadzącego/cej projekt.

4. Praca wykonywana będzie w ramach projektu badawczego MNiSW "Wpływ przygotowania i modyfikacji podłoża tytanowego na procesy formowania cienkiej warstwy hydroksyapatytu w procesie hydrotermalnym".

5. Nowatorski charakter projektu dotyczy syntezy hydroksyapatytu na podłożach Ti i jego stopów metodą hydrotermalną jako powłoki barierowej do zastosowania na implantach ortopedycznych o dobrej biozgodności i bioaktywności.