Temat: Kontynuacja pomiaru stężenia gazów cieplarnianych z grupy CFCs i SF6 w powietrzu Krakowa
(Continuation of measurement greenhouse gases CFCs and SF6 in Krakow air)

Promotor: dr hab. I. Śliwka, tel: (+48 12) 662 84-59, 662 84-53
e-mail: Ireneusz.Sliwka@ifj.edu.pl


Opis:

Pomiary freonów w Krakowie prowadzone są w sposób ciągły od 15 lat. Gazy te występują w atmosferze na poziomie ppt i biorą udział w niszczeniu warstwy ozonowej w stratosferze i w nasilaniu się efektu cieplarnianego. Z tego powodu ich światowa emisja jest pod kontrolą zgodnie z postanowieniami protokołu montrealskiego i protokołu z Kioto. Uzyskane wyniki pozwalają wyznaczyć tendencje narostu stężeń tych związków w powietrzu dla szerokości geograficznej Krakowa.