Temat: Badanie luminescencji elektronicznych elementów telefonów komórkowych jako potencjalnych dawkomierzy dla dozymetrii awaryjnej
(Investigation of luminescent properties of mobile phones electronic parts as potential dosimeters in accidental dosimetry)

Promotor: dr hab. inż. Barbara Marczewska, tel.: 12 662 80 91
e-mail: Barbara.Marczewska@ifj.edu.pl


Opis:

1. Wzrastające wykorzystanie promieniowania jonizującego w wielu dziedzinach życia stwarza potencjalne zagrożenie wystąpienia zdarzenia radiacyjnego. W sytuacjach awaryjnych dozymetrem pozwalającym dokonać oceny poziomu dawek mogą być przedmioty codziennego użytku, a jako dozymetr indywidualny może posłużyć telefon komórkowy, karta chipowa lub odtwarzacz muzyki. Te przedmioty zawierają w sobie takie części, jak rezystory czy szkła, które po napromienianiu pod wpływem ciepła czy światła emitują światło luminescencyjne, pozwalające oszacować pochłoniętą przez ten przedmiot dawkę. W związku z tym nową rozwijającą się dziedziną dozymetrii staje się dozymetria awaryjna oparta na pomiarach światła luminescencji emitowanego przez części elektroniczne pochodzące z telefonów komórkowych, kart chipowych, czy popularnych odtwarzaczy muzyki.

2. Realizacja pracy magisterskiej będzie polegała na pomiarach termoluminescencji (TL) i optycznie stymulowanej luminescencji (OSL) materiałów takich, jak Al2O3 znajdującego się w rezystorach, czy szkieł z ekranów telefonów komórkowych. Próbki tych materiałów będą naświetlane różnymi rodzajami promieniowania, a następnie odczytywane w czytniku termoluminescencyjnym Harshaw 3500, w automatycznym czytniku TL/OSL firmy Risoe lub czytniku fotoluminescencyjnym. Badane będą takie ich własności dozymetryczne, jak czułość na promieniowanie jonizujące, liniowość odpowiedzi dawkowej, stabilność wskazań, czy zanik sygnału w czasie po ekspozycji na promieniowanie.

3. Magistrant zapozna się z praktycznym pozyskiwaniem próbek materiałów i części elektronicznych z telefonów komórkowych, chipów czy ekranów telefonów komórkowych, ich preparatyką i przygotowaniem do odczytu. W trakcie realizacji pracy Magistrant będzie miał również bezpośrednią możliwość zaznajomienia się z metodologią pracy z materiałami luminescencyjnymi, obsługą czytników TL oraz OSL, jak również zapoznania się z zasadami korzystania ze źródeł promieniotwórczych, takich jak Cs-137, Co-60, czy Am-241. Oprócz aspektów praktycznych realizacja proponowanej pracy magisterskiej przybliży Magistrantowi zagadnienia ochrony radiologicznej, metody pomiaru dawek, dozymetrię indywidualną i środowiskową oraz teoretyczne podstawy zjawiska TL i OSL.

4. Badania prowadzone w Zakładzie Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii IFJ PAN są związane z pracami europejskiej grupy roboczej EURADOS.

5. Dozymetria awaryjna oparta o odczyt elementów pochodzących z telefonów komórkowych, kart chipowych, czy odtwarzaczy muzyki jest szybko rozwijającą się dziedziną ze względu na konieczność opracowywania technik szacowania dawek, jak i nowe generacje sprzętu elektronicznego codziennego użytku.