Habilitation procedures

1. Postępowania habilitacyjne na podstawie przepisów ustawy:

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 84 poz. 455)

dr Christoph Mayer

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Photoproduction cross section measurements in ultra-peripheral Pb-Pb and p-Pb collisions at the LHC with ALICE

dr Renata Kopeć

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Rozwój i zastosowanie metod pomiarowych i obliczeniowych na potrzeby ochrony radiologicznej personelu w medycynie

dr Agnieszka Banaś

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
„Wszystko w naturze drga”- Albert Einstein. Analiza substancji śladowych w materiałach przy pomocy spektroskopii w podczerwieni i techniki hybrydowej AFM-IR

dr Krzysztof Banaś

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Statystyczna analiza wielu zmiennych danych spektroskopowych: redukcja wymiarów, grupowanie, modelowanie i identyfikacja

dr Renata Kierepko

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Identyfikacja i charakterystyka izotopowych śladów awarii elektrowni jądrowej Fukushima Daiichi

dr Olga Sikora

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Numeryczne badania kwantowych układów typu lodu spinowego

dr Dariusz Bocian

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Heat Transfer in High Field Superconducting Accelerator Magnets

dr Magdalena Włodarska

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Zmiany strukturalne i ruchy molekularne w materiałach organicznych o uporządkowaniu ciekłokrystalicznym obserwowane w spektroskopii dielektrycznej

dr Marta Łuszczak

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Twarde procesy dyfrakcyjne i elektromagnetyczne w zderzeniach hadronów w obszarze wysokich energii

dr Agnieszka Łuszczak

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Wyznaczanie rozkładów partonowych protonu w zderzeniach elektron-proton i ich zastosowania w procesach na LHC

dr Mariusz Kłosowski

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Dwuwymiarowa dozymetria termoluminescencyjna

dr Andrzej Ptok

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Wpływ efektów paramagnetycznych na pary Coopera w nadprzewodnikach na bazie żelaza i sieciach optycznych

dr Jan Swakoń

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Zastosowanie wiązek z cyklotronów AIC-144 i Proteus C-235 do radioterapii protonowej nowotworów oka w IFJ PAN

dr Renata Bujakiewicz-Korońska

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Badania eksperymentalne i metoda symulacji ab initio nowego materiału multiferroicznego o strukturze perowskitu na bazie tytanianu baru

dr Andrzej Siódmok

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Obliczenia Monte Carlo efektów perturbacyjnych i nieperturbacyjnych chromodynamiki kwantowej w zderzeniach proton–proton w LHC

dr Adam Matyja

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Production of light neutral mesons in the ALICE experiment at the LHC

dr Paweł Malecki

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Selected meauserments of final states with third-generation fermions in proton - proton collisions using the ATLAS detector at the LHC

dr Piotr Kotko

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Niezmiennicze względem cechowania amplitudy poza powłoką masy w Chromodynamice Kwantowej: formalizm i zastosowania.

dr Paweł Horodek

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Badania profili defektów struktury krystalicznej metodą anihilacji pozytonów

dr Aleksander Kusina

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Rozkłady partonów w protonie i jądrach atomowych

dr Jarosław Stasielak

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Nowoczesne techniki detekcji promieni kosmicznych ultra-wysokich energii

dr Urszula Wiącek

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Zastosowanie modelowania i symulacji komputerowych do rozwoju metod pomiarowych jądrowej geofizyki otworowej wykorzystujących profilowania neutronowe

dr Gaweł Żyła

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Eksperymentalne badanie fizycznych właściwości nanocieczy opartych o glikol etylenowy

Zakończone postępowania habilitacyjne

2. Przewody habilitacyjne na podstawie przepisów ustaw: