Habilitation procedures

1. Postępowania habilitacyjne na podstawie przepisów ustawy:

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 84 poz. 455)

dr Jan Swakoń

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Zastosowanie wiązek z cyklotronów AIC-144 i Proteus C-235 do radioterapii protonowej nowotworów oka w IFJ PAN

dr Renata Bujakiewicz-Korońska

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Badania eksperymentalne i metoda symulacji ab initio nowego materiału multiferroicznego o strukturze perowskitu na bazie tytanianu baru

dr Andrzej Siódmok

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Obliczenia Monte Carlo efektów perturbacyjnych i nieperturbacyjnych chromodynamiki kwantowej w zderzeniach proton–proton w LHC

dr Adam Matyja

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Production of light neutral mesons in the ALICE experiment at the LHC

dr Paweł Malecki

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Selected meauserments of final states with third-generation fermions in proton - proton collisions using the ATLAS detector at the LHC

dr Piotr Kotko

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Niezmiennicze względem cechowania amplitudy poza powłoką masy w Chromodynamice Kwantowej: formalizm i zastosowania.

dr Paweł Horodek

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Badania profili defektów struktury krystalicznej metodą anihilacji pozytonów

dr Aleksander Kusina

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Rozkłady partonów w protonie i jądrach atomowych

dr Jarosław Stasielak

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Nowoczesne techniki detekcji promieni kosmicznych ultra-wysokich energii

dr Urszula Wiącek

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Zastosowanie modelowania i symulacji komputerowych do rozwoju metod pomiarowych jądrowej geofizyki otworowej wykorzystujących profilowania neutronowe

dr Gaweł Żyła

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Eksperymentalne badanie fizycznych właściwości nanocieczy opartych o glikol etylenowy

Zakończone postępowania habilitacyjne

2. Przewody habilitacyjne na podstawie przepisów ustaw: