Nagroda Naukowa im. Henryka Niewodniczańskiego

Nagroda Naukowa im. Henryka Niewodniczańskiego została ustanowiona przez Radę Naukową IFJ w 1996 r. Przyznawana jest ona młodym uczonym, pracownikom Instytutu i uczestnikom Międzynarodowego Studium Doktoranckiego IFJ PAN za wybitne i twórcze prace naukowe. Jej laureaci są wyłaniani w drodze konkursu.

Obowiazujący Regulamin Nagrody Naukowej im. Henryka Niewodniczańskiego


Laureaci Nagrody Naukowej im. Henryka Niewodniczańskiego

2022
Aleksandra Deptuch
za cykl pięciu publikacji dotyczących określenia własności smektycznych faz ferro- lub antyferroelektrycznych szkłotwórczych związków ciekłokrystalicznych i ich mieszanin

2021
Axel Jardin
za znaczący wkład w powstanie i opublikowanie cyklu prac na temat „The development of soft X-ray tomography methods for experimental and theoretical investigations of high-Z impurities transport in tokamak plasmas”

2020
Piotr Konieczny
za cykl publikacji dotyczących badań niskowymiarowych magnetyków molekularnych w szczególności skupiający się na relaksacjach spinowo-sieciowych oraz rotacyjnym efekcie magnetokalorycznym

2019
Mariola Kłusek-Gawenda
za cykl prac poświęconych rozpraszaniu światła na świetle w ultraperyferycznych zderzeniach ciężkich jonów
Michał Krupiński
za cykl prac dotyczących magnetycznych własności nanokrystalicznych i nanostrukturyzowanych cienkich warstw z prostopadłą anizotropią magnetyczną oraz opracowanie nowych metod ich wytwarzania, pozwalających uzyskiwać matryce nanostruktur magnetycznych cechujące się wielkoskalowym uporządkowaniem z bardzo niską liczbą defektów

2018
Andrzej Ptok
za cykl prac 14 publikacji dotyczących badań układów nadprzewodzących oraz nadciekłych w obecności pola magnetycznego, nieporządku oraz sprzężenia spin-orbita

2017
Jakub Bielecki
za wybitne osiągnięcie naukowe w realizacji pionierskiego eksperymentu z zakresu fizyki plazmy i współautorstwa w publikacji w Nature Physics, pt. „Efficient generation of energetic ions in multi-ion plasmas by radio-frequency heating”

2016
Agnieszka Dziurda
za cykl prac poświęconych wyznaczeniu kąta gamma macierzy Cabibbo-Kobayashiego-Maskawy (CKM)

2015
Marcin Chrząszcz
za cykl prac poświęconych poszukiwaniom zjawisk wykraczających poza Model Standardowy w rzadkich rozpadach mezonów pięknych i leptonów tau

2014
Radosław Ryblewski
za cykl prac poświęconych nowemu sformułowaniu hydrodynamiki dyssypatywnej i jej zastosowaniu do analizy wczesnych faz zderzeń relatywistycznych ciężkich jonów

2013
Katarzyna Górska
za cykl ośmiu prac poświęconych własnościom stabilnych rozkładów Levy'ego oraz za opracowanie metod ich użycia, jako efektywnego narzędzia do rozwiązywania równań ewolucji zawierających pochodne frakcyjne

2011
Joanna Jałocha-Bratek
za cykl pięciu prac poświęconych opracowaniu i analizie własności modelu galaktyk spiralnych bez ciemnej materii oraz porównaniu otrzymanych z modelu wyników z danymi obserwacyjnymi

2010
Małgorzata Jasiurkowska
za cykl trzech publikacji przedstawiający studium własności strukturalnych dla fazy smektycznej E w substancjach szeregu homologicznego nBT, a także opis dynamiki wibracyjnej oraz przejścia szklistego przebadanych dla substancji 3BT

2009
Andrzej Szelc
za cykl publikacji dotyczących poszukiwania cząstek Ciemnej Materii przy zastosowaniu dwufazowego detektora argonowego w eksperymencie WArP

2008
Mikołaj Chojnacki
za cykl prac poświęconych zastosowaniu relatywistycznej hydrodynamiki do opisu skrajnie relatywistycznych zderzeń ciężkich jonów

2007
Mirosław Gałązka
za cykl prac dotyczących zastosowania hipotezy skalowania do opisu efektywnego zachowania krytycznego materiałów ferroelektrycznych w warunkach odpowiadających rzeczywistym doświadczeniom

2006
Pior Homola
za prace dotyczące identyfikacji fotonów w promieniowaniu kosmicznym skrajnie wysokich energii

2005
Paweł Błasiak
za cykl prac poświęconych opracowaniu ogólnego schematu uporządkowania normalnego funkcji zależnych od bozonowych operatorów kreacji a+ i anihilacji a oraz zastosowaniom tej metody do rozwiązywania wybranych problemów fizyki kwantowej

2004
Paweł Mochalski
za opracowanie pierwszej w świecie wysokoczułej chromatograficznej metody pomiaru stężenia neonu i argonu w powietrzu oraz w wodach podziemnych dla celów hydrologicznych

2003
Jan Łażewski
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zastosowania obliczeń z pierwszych zasad w badaniach struktury i dynamiki ciał stałych

2002
Beata Ziaja-Motyka
za cykl prac dotyczących analizy oddziaływań fotonów z lasera na swobodnych elektronach z materią

2001
Maria Kmiecik
za cykl prac poświęconych opisowi ewolucji kształtów rozpadającego się jądra złożonego 147Eu

2000
Jarosław Kwapień
za cykl prac dotyczących współistnienia synchronizacji i chaosu w funkcjonowaniu mózgu

1999
Małgorzata Lekka
za cykl prac dotyczących elastyczności i adhezji komórek biologicznych

1998
Anna Staśto
za cykl prac: "Zunifikowany opis funkcji struktury nukleonu w ramachchromodynamiki kwantowej"

1997
Piotr Zieliński
za cykl prac "Mikroskopowe modele dynamiki w kryształach molekularnych i molekularno jonowych"

1996
Maciej Skrzypek
za cykl prac dotyczących produkcji bozonów W