Zmarła dr hab. inż. Małgorzata Jasiurkowska-Delaporte, profesor IFJ PAN

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nieoczekiwanej śmierci naszej Koleżanki i Przyjaciółki

dr hab. inż. Małgorzaty Jasiurkowskiej-Delaporte, profesora IFJ PAN

długoletniego członka naszego zespołu, znakomitej fizyczki, z pasją i zaangażowaniem zgłębiającej wiedzę o materii miękkiej i jej tajemnicach.

Nigdy nie zapomnimy Jej pogody ducha i wytrwałości w rozwiązywaniu złożonych problemów. Jej oddanie pracy naukowej pozostanie nam głęboko w pamięci i będzie stanowić dla nas drogowskaz w przyszłych działaniach.

Łącząc się w bólu, składamy serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim Małgosi.

Dyrekcja Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN
Pracownicy i studenci Oddziału Fizyki Materii Skondensowanej

Pożegnanie odbyło się 2 marca, o godz. 16:00 na cmentarzu w rodzinnym Łącku.


dr hab. inż. Małgorzata Jasiurkowska-Delaporte, profesor IFJ PAN dr hab. inż. Małgorzata Jasiurkowska-Delaporte, profesor IFJ PAN

Ś.P.
Dr hab. inż. Małgorzata Jasiurkowska-Delaporte, prof. IFJ PAN

1.12.1980 - 28.02.2024

Z głębokim żalem przyjęliśmy odejście naszej koleżanki Małgorzaty Jasiurkowskiej – Delaporte, dojrzałej fizyczki o prawdziwym talencie eksperymentatora, ciekawej odkrywanych praw przyrody.

Gosia ukończyła studia na Wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej (obecnie Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej) Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie w 2004 r. uzyskała tytuł zawodowy magistra fizyki za pracę „Badanie właściwości materiałów na magnesy trwałe metodą MRJ”, której promotorem był prof. dr hab. Czesław Kapusta. W latach 2005-2010 była doktorantką Międzynarodowego Studium Doktoranckiego IFJ PAN w ówczesnym Zakładzie Badań Strukturalnych, gdzie w 2010 r. uzyskała stopień doktora nauk fizycznych, obronioną z wyróżnieniem dysertacją pt. „Badanie struktury i dynamiki związków szeregu homologicznego izotiocyjanianobifenyli”, której promotorem była prof. dr hab. Maria Massalska-Arodź. W 2010 r. była laureatką Nagrody Naukowej im. Henryka Niewodniczańskiego za cykl publikacji przedstawiający studium własności strukturalnych dla fazy smektycznej E w substancjach szeregu homologicznego nBT oraz opis dynamiki molekuł w okolicy przejścia szklistego. Również w 2010 r. otrzymała Drugą Nagrodę Polskiego Towarzystwa Ciekłokrystalicznego za pracę doktorską. W latach 2010-2012 odbyła na Uniwersytecie w Lipsku staż podoktorski w ramach stypendium Fundacji Humboldta. Jako PostDoc współpracowała z Centrum NanoBioMedycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 2013-2015. Od 2016 roku była adiunktem w Zakładzie Badań Materii Miękkiej IFJ PAN, gdzie utworzyła Pracownię Spektroskopii Dielektrycznej, którą kierowała do ostatnich chwil swojego życia. Stopień doktora habilitowanego nauk fizycznych uzyskała w 2022 roku.

Dorobek naukowy Gosi jest imponujący. Specjalizowała się w dielektrycznych badaniach spektroskopowych, wyznaczaniu charakterystycznych czasów relaksacji molekuł dla substancji w różnych stanach termodynamicznych. Wprowadziła nowy sposób preparatyki próbek w postaci cienkich włókien polimerowych jako miękkiego ograniczenia przestrzennego dla mieszanin z ciekłymi kryształami. Jej pionierskie prace nad identyfikacją przemiany szklistej w wysokokouporządkowanych fazach smektycznych E oraz nad rozróżnieniem pomiędzy heksatyczną i krystaliczną fazą smektyczną B to niekwestionowany przełom w badaniach materii miękkiej. W swoich badaniach bardzo wielu nowych substancji ciekłokrystalicznych łączyła metody pomiarowe takie jak dyfrakcja rengenowska, spektroskopia dielektryczna, spektroskopia w podczerwieni i mikroskopia polaryzacyjna. Pasją Gosi była nauka, była otwarta na nowe pomysły badawcze, czego przykładem była współpraca z ośrodkami: w kraju, między innymi z Uniwersytetem Śląskim i Uniwersytetem Jagiellońskim oraz zagranicą (Belgia, Portugalia, Japonia). Chętnie współpracowała także z innymi grupami badawczymi z Oddziału Fizyki Fazy Skondensowanej IFJ PAN. W wielu obszarach naszej dziedziny, które z pasją referowała, miała swoje przemyślenia. Była też szczerze zaangażowana w popularyzację fizyki dla dzieci i młodzieży.

Wielką stratę ponosi dzisiaj nie tylko polska fizyka ale i my, jej przyjaciele, koleżanki i koledzy, współpracownicy, uczniowie.

Gosiu, Twoja postawa, zaangażowanie w realizowaniu pasji naukowej i podejście do spraw życia codziennego będzie stanowiło dla nas przykład do naśladowania. Twoja delikatność i stanowczość oraz ciepło wewnętrzne zjednywało ludzi z całego świata, których pozostawiłaś w niezmiernym smutku.

Będziesz na zawsze w naszej pamięci.
Do zobaczenia.