Postępowania habilitacyjne

1. Postępowania habilitacyjne na podstawie przepisów ustawy:

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 84 poz. 455)

dr Magdalena Fitta

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Efekt magnetokaloryczny i zachowanie krytyczne w magnetykach molekularnych z mostkami cyjankowymi

dr Jacek Otwinowski

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Study of the Quark-Gluon Plasma with Hard Probes at the LHC

dr Barbara Błasiak

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Obrazowanie molekularne nowotworów przy pomocy rezonansu magnetycznego

dr Jakub Bielecki

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
From Classical to Plasma Tomography

dr Żaneta Świątkowska-Warkocka

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Impulsowe naświetlanie laserowe - badanie nierównowagowych warunków otrzymania submikronowych cząstek hybrydowych

Zakończone postępowania habilitacyjne


2. Przewody habilitacyjne na podstawie przepisów ustaw: