Postępowania habilitacyjne

Postępowania na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85)

dr Kamil Brudecki

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Rozwój metod pomiaru i oceny dawek od promieniotwórczych skażeń wewnętrznych dla osób narażonych zawodowo oraz ogółu ludności

dr Joanna Depciuch

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Wpływ rozmiaru, kształtu, metody otrzymywania oraz warunków syntezy na właściwości optyczne i fototermiczne nanocząstek złota, platyny oraz kompleksu platyna-złoto

dr Izabela Ciepał

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Badanie dynamiki układów kilkunukleonowych w reakcjach rozszczepienia deuteronu w obszarze pośrednich energii

Zakończone postępowania habilitacyjne


Postępowania na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789)